Читать диплом по предпринимательству: "Управління зовнішньоекономічної діяльності ПАТ "ЗАЗ""

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

110

РЕФЕРАТ Дипломна робота: 112 с., 16 рис., 8 табл., 40 джерел.

Об’єкт дослідження: ПАТ «ЗАЗ».

Метою дипломної роботи є вивчення та аналіз процесу управління зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «ЗАЗ» та розробка комплексу заходів щодо підвищення ефективності ЗЕД підприємства.

Методи дослідження: аналітичний, порівняльний, описовий.

Предмет дослідження – система теоретичних і практичних питань, які визначають організацію і управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві.

Під час написання роботи було досліджено теоретичні аспекти управління зовнішньоекономічної діяльності; проведений аналіз управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства; проаналізовано сегментація ринка автомобілебудівників в Украіні, а також можливості й загрози розвитку економічного потенціалу ПАТ “ЗАЗ”.

Запропоновано шляхи удосконалення управління експортною діяльністю; створити новий експортний підрозділ , що забезпечить взаємодію й координацію діяльності ін­ших підрозділів. А також освоєння нових ринків Півничної Африки, розташування яке дає найбільшу конкурентну перевагу для ПАТ «ЗАЗ». УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, механізми зед, КОНКУРЕНТИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ, ПЛАНУВАННЯ, експорт, імпорт, ефективністЬ, СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЗЕД, СТРАТЕГІЇ РЕАГУВАННЯ ЗМІСТ Реферат…………………………………………………………………….…………4

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів ………....6

Вступ…………………………………………………. …………………………...…7

Розділ 1 Теоретичні аспекти управління зовнішньоекономічної діяльності підприємств…………………………………………………………………………11

1.1 Управління зовнішньоекономічною діяльністю як основа забезпечення ефективного функціонування суб’єкта ЗЕД……………………………………...11

1.2 Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві.…………...…………………………………………………………...23

1.3 Механізми здійснення управління зовнішньоекономічної діяльності ….…29

Розділ 2 Практика управління зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «ЗАЗ»...39 2.1 Характеристика підприємства ПАТ «ЗАЗ»……………………….…………..39

2.2 Управління зовнішньоекономічної діяльності на прикладі ПАТ «ЗАЗ»...…48

2.3 Аналіз управління імпорту та експорту підприємства ПАТ «ЗАЗ»…….…..60

Розділ 3 Вдосконалення управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «ЗАЗ»……………………………………………………………..73

3.1 Шляхи удосконалення управління експортною діяльністю ПАТ «ЗАЗ» ….73

3.2 Оцінка ризиків в зовнішньоекономічній діяльності та шляхи їх мінімізації……………………………………………………………..………….....79

3.3 Перспективи розвитку автомобілебудівної галузі в Україні…….…..……...89

3.4 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «ЗАЗ».........97

Висновки та пропозиції………………………………………………...………....103

Перелік посилань…………………………..……………………………………...107

Додаток А………………………………………………………………………….110

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність

ВЗЕЗ – відділ зовнішньоекономічних зв'язків

ЗТФ – зовнішньоторгові фірми

ПАТ «ЗАЗ» – публічне акцiонерне товариство «Запорожсікій автомобільний завод»

ЗО – зовнішньоекономічні організації

ЗЕО – зовнішньоекономічні об'єднання

МЗЕЗ – міністерства зовнішньоекономічних зв'язків

ВСТУП Актуальність теми. Участь України в міжнародній торгівлі є джерелом важливих економічних переваг. Такі переваги передусім дають можливість ефективніше використовувати наявні ресурси, активізувати потенціал спеціалізації виробництва, підвищення рівня структурної оптимізації економіки. Основними функціональними елементами міжнародної товарної торгівлі є експортно-імпортні операції.

Актуальність роботи полягає в тому, що в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, які відбуваються в українській та світовій економіці та намагання України посилити свою позицію як конкурентоздатного суб’єкта світових економічних відносин постає нагальна потреба в удосконаленні механізму зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Саме тому держава повинна більше уваги приділяти стимулюванню виходу суб’єктів господарських відносин на зовнішні ринки та в той жи час приймати заходи щодо захисту вітчизняного товаровиробника на внутрішньому ринку. В цих заходах має простежуватися підхід, перш за все, з економічної точки зору щодо сприяння зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Виходячи з економічної доцільності, держава планує свою зовнішньоекономічну діяльність, яка відіграє важливу роль у розвитку економіки будь-якої країни (й України зокрема). Вона створює умови для економії витрат в економіці або в окремих її галузях. Плани зовнішньоекономічної діяльності націлюють на встановлення й розвиток взаємовигідних зв'язків з країнами світу, що преведе до розвитку економіки, технічного прогресу та підвищення рівня життя народу.

Зовнішньоекономічна діяльність буде найбільш успішною лише в тому випадку, якщо вихід підприємств на міжнародні ринки буде не тільки добре продуманий, всебічно обґрунтований, але і випливатиме із довгострокових цілей. За умов ринкової трансформації економіки має бути посилена увага до теоретичного обґрунтування стратегії структурної перебудови економіки та ефективного її розвитку. Невирішеність теоретичних питань негативно впливає на їх практичну реалізацію.

Також без розробки й реалізації державної програми розвитку експорту продукції машинобудування України не піднятися до рівня розвинених держав.

Промисловий потенціал України достатній для успішного вирішення проблем забезпечення валютних надходжень, потрібних для закупівлі найнеобхіднішого з імпорту, покриття загальнодержавних потреб і сплати зовнішнього боргу. Важливо збільшити питому вагу продукції машинобудування в загальному обсязі експорту України.

Слід зазначити, що Україна виробляє багато видів наукомісткої, складної продукції машинобудування, яка зробила 6 честь економіці будь-якої країни світу (це літаки, трактори, автобуси, судна, ракетні космічні комплекси, верстати, турбіни та ін.).

Метою дипломної роботи є вивчення та аналіз процесу управління зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «ЗАЗ» та розробка комплексу заходів щодо підвищення ефективності ЗЕД підприємства.

Для досягнення поставленої мети у дипломної роботи поставлені наступні завдання:

    визначити сутність управління зовнішньоекономічною діяльністю; розкрити механізми здійснення зовнішньоекономічної діяльності; розкрити особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «ЗАЗ»; Проаналізувати управління експортом та імпортом на підприємстві.оцінити перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «ЗАЗ»; запропонувати шляхи вдосконалення управління експортною діяльністю ПАТ «ЗАЗ»; оцінити ризики в зовнішньоекономічній діяльності та запропонувати шляхи їх мінімізації;

Об'єкт дослідження — ПАТ "Запорізький автомобільний завод"

Предмет дослідження – система теоретичних і практичних питань, які визначають організацію і управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві

Методи дослідження: описовий, порівняльний, аналітичний. 

При виході на зовнішній ринок підприємство потрапляє в умови твердої міжнародної конкуренції. У цих умовах можна успішно працювати, лише застосовуючи сучасні методи управління, у тому числі шляхом розроблення маркетингової стратегії з урахуванням результатів конкурентного аналізу, а також результатів оцінки сильних і слабких сторін підприємства.

Ефективний розвиток зовнішньоекономічної діяльності повинен ґрунтуватися, перш за все, на адаптації стратегії підприємств до вимог міжнародного ринку. Враховуючи складне фінансово-економічне положення багатьох вітчизняних промислових підприємств і високі витрати, потрібні для виходу на зовнішній ринок, особливо важливим стає вибір пріоритетних напрямів, в найбільшій мірі сприяючих досягненню успіху на зовнішньому ринку, пошук оптимальних варіантів вдосконалення