Читать статья по мировой экономике, международным экономическим отношениям: "Особливості трудової міграції України" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНИ Ляшенко О.М. Постановка проблеми. Міграція населення в XXI ст. є провідною формою міжнародних відносин країн світу. Протягом різних періодів історії людства вона мала різні масштаби та напрями, а також форми та види. В історії незалежності України, міграція посідає досить вагоме значення, особливо - зовнішня трудова міграція. Тому усвідомлюючи важливість міграційних процесів для України доцільно провести аналіз основних напрямків міграції та цілей на основі останніх даних IOM (International Organization for Migration).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи дослідження закладено у працях

Хомра, Т. Драгунова, В. Шелюка, Л. Рибаків- ського, В. Іонцева, Е. Равенштейна, Н. Проскура, Ю. Гуменюка, Г. Гоголя, Б. Кравченка, В. Макара, Я. Балана, Б. Кордана, Л. Лещенка. Фрагменталь- но розкрито питання державного регулювання трудової міграції у працях О. Піскуна, О. Шибка, Д. Крапивенка, І. Гнибіденка. Також обґрунтовано зовнішню міграцію в працях А. Гайдуцького, О. Малиновської, С. Метелєва.

Незважаючи на достатньо велику кількість наукових праць, тема міжнародної трудової міграції є все ще актуальною, адже українська трудова міграція набуває величезних обсягів, тому важливим є виявити причини міграційних процесів.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є проаналізувати трудову міграцію українців та ідентифікувати мотиви повернення їх на батьківщину.

Виклад основного матеріалу. У різні роки вчені шукали підхід до виведення єдиної дефініції поняття «міжнародної міграції». Однак, до сих пір не можна однозначно знайти відповідь на це питання. Під міграцією розуміється мобільність, переміщення людини в просторі. Під міграцією робочої сили в загальних рисах розуміється процес переміщення трудових ресурсів з метою працевлаштування на більш вигідних умовах, що визначаються співвідношенням попиту і пропозиції на ринку праці, ніж в країні походження або регіоні постійного проживання мігранта. Переміщення населення вивчається в межах різних наукових підходів, але економічний переважає.

Іонцев виокремлює у своїй праці 17 підходів до вивчення міграції населення, які об'єднують 43 наукових напрямів, теорій і концепцій. З них 15 - у межах економічного підходу [3]. Ю. Гуме- нюк і Г. Гоголь вказують, що міжнародна трудова міграція як самостійне економічне явище має ознаки ідентичності: економічну мотивацію, добровільність і тривалість у часі [2].

Ширше тлумачення міграції запропонував В. Шелюк: «Міграція - це поняття, яке відображає соціально-економічні і демографічні процеси, сукупність переміщень, які здійснюються людьми між країнами, регіонами однієї країни, різного виду поселеннями та інші види переміщень» [6, с. 46-47]. Проте, М. Окольскі запевняє, що термін «міграція» використовується тоді, коли люди, тобто мігранти мають на меті остаточно переселення. Такий підхід є досить застарілим; тому пропонує ще розглянути міграцію в контексті ширшого поняття «рух», що включає розмаїтість типів і форм людської мобільності, які взаємопов’язані й трансформуються одні в інші [5, с. 51].

Як ми бачимо досвід України та інших країн показує, що нехтування міграційними процесами призводить до відтіку кваліфікованих спеціалістів та певною мірою «вимивання» кращої частини працездатного віку. Л.