Читать статья по эктеории: "A new paradigm for the model of a new economy: the role of social entrepreneurship" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

NEW PARADIGM FOR THE MODEL OF A NEW ECONOMY: THE ROLE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP Oleksiy I. Stupnytskyy Annotation The necessity of using innovative social technologies, and explores the concept of social entrepreneurship, which is parsed as a form of social innovations. It analyzes the concept of«social entrepreneurship» as a relatively new specific type of enterprise, and its differences from commercial entrepreneurship. It proves, that today in terms of the new model of economic development the social entrepreneurship allows, first of all, to carry out efficient change of social relations and management systems, for the sake of the growth of sociopolitical accessibility of marginalized groups to resources for provision of more qualitative satisfaction of the needs and participation in political processes; and, secondly, to save communicative integrity of social system due to the increase of social capital and possibility of choice for a social individual. It gives a characteristic of both “European” and “American” models of social entrepreneurship, as well as its peculiarities and differences. The provides the examples, how the most successful social entrepreneurs from the West contributed with the distribution of innovations, whose usefulness was rated so highly, that they were implemented on a national scale with the support of the state and business. Also, it analyzes current level of development of social entrepreneurship in Ukraine, the existing problems of creating favorable organizational, legal, économie and compétitive conditions, organization and operation of different forms of social entrepreneurship, interaction between the state and public organizations, and maintenance of the development of social entrepreneurship in regions.

Key words: social entrepreneurship, social innovations, social policy, social responsibility of business, public benefit.

Обґрунтовано необхідність використання інноваційних соціальних технологій та досліджується поняття соціального підприємництва, котре аналізується як форма соціальних інновацій. Проаналізовано поняття «соціального підприємництва» як нового специфічного типу підприємництва, а також його відмінність від комерційного підприємництва. Це доводить, що на сьогоднішній день нова модель економічного розвитку соціального підприємництва дозволяє, в першу чергу, здійснювати ефективну зміну суспільних відносин і систем управління, заради зростання соціально-політичної доступності маргінальних груп до ресурсного забезпечення більш якісного задоволення їх потреб під час участі в політичних процесах; і, по-друге, дозволяє зберегти комунікативну цілісність соціальної системи у зв’язку зі збільшенням соціального капіталу, а також можливість вибору для соціального індивіда. Вона дає характеристику як «європейській», так і «американській» моделі соціального підприємництва, а також демонструє свої особливості й відмінності. Наведено приклади відносно того як найбільш успішні соціальні підприємці із Заходу сприяли розподілу інновацій, значення яких було оцінено настільки високо, що вони були реалізовані в національному масштабі за підтримки держави і бізнесу. Крім того, аналізується поточний рівень розвитку соціального підприємництва в Україні, існуючі проблеми створення сприятливих організаційних, правових, економічних і конкурентних умов, організація і функціонування різних форм соціального підприємництва, взаємодія між державними та громадськими організаціями, а також технічне обслуговування розвитку соціального підприємництва в регіонах.

Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальні інновації, соціальна політика, соціальна відповідальність бізнесу, суспільне благо. Main part

the mission of social entrepreneurship of a new model of economic development is of particular importance as it promotes development, firstly, of innovative technologies in the form of extraordinary ways of solution of social problems, that have not got analogues before, as well as, secondly, favorable business environment for innovation, and maintenance of active social position and social solidarity, and, thirdly, of the conditions for more sustainable and dynamic socio-economic progress of states., the problems of ‘classical’ evolutionary modernization focus not only on technological aspects, but also acquire more complicated socio-humanitarian forms. In fact,