Читать статья по английскому: "Тексти науково-технічного стилю у перекладацькому аспекті" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

ТЕКСТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СТИЛЮ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ Гургула О.Б.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Мельник В.Д.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу В статті досліджуються теоретичні аспекти науково-технічного тексту та дискурсу, специфіка перекладу науково-технічної літератури. Проаналізовано літературні та наукові джерела, що дозволило виконати відповідні завдання: визначити поняття науково-технічного тексту; охарактеризувати лінгвістичні особливості НТТ; проаналізувати граматичні та синтаксичні особливості перекладу НТТ з німецької на українську мову. Також були досліджені теоретичні аспекти, що дозволило виявити особливості поняття науково-технічного тексту та дискурсу, його лінгвістичні особливості у перекладацькому тексті.

Ключові слова: науково-технічний текст, дискурс, адресат, адресант, мотивація, прагматика, контекст.

лінгвістичний граматичний синтаксичний дискурс Постановка проблеми. Науково-технічні тексти належать до царини наукової комунікації, учасники якої виконують когнітивні функції та орієнтуються на послідовне, динамічне нагромадження і відтворення інформації. Засобом реалізації цих функцій та одиницею наукової комунікації слугує одиничний акт повідомлення, яким і можна вважати науково-технічний текст. Як вважає відомий лінгвіст Т. Радзієвська, «зв'язок комунікантів у цьому акті формується завдяки різному обсягові інформації про певний предмет, якою володіють комуніканти (суб'єкт та адресат)... Адресат у акті повідомлення виступає як ігнорант, що бажає отримати інформацію. Об'єктом акту повідомлення може бути лише нова з погляду відправника інформація і при цьому достовірна, фактивна - така, що лише береться до відома» [14, с. 43]. Отже, в ролі адресанта виступає авторитетна особа (авторитетне видання), що забезпечує адресата, необізнаного в тій чи іншій галузі знань, необхідною інформацією. Одним із найважливіших джерел інформації є науково-технічний текст (НТТ) - монографії, підручники, наукові публікації, статті, реферати тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. НТТ завжди перебуває в тісному зв'язку з дискурсом - як усним, так і письмовим. Як відомо, існує багато визначень дискурсу, проте, гадаємо, найточніше охарактеризувала його Л. Науменко: «поле комунікативних практик як сукупності ... подій, динамічна мовленнєва діяльність у певному соціальному просторі, що має ознаку процесуальності та пов'язана з реальним життям і реальним часом, а також мовленнєві утворення, які виникають у процесі цієї діяльності, взяті у взаємодії лінгвістичних, паралінгвістичних та екстралінгвістичних факторів» [12, с. 4]. Загалом, більшість мовознавців сходяться на тому, що текст як статичне поняття слугує кінцевим результатом дискурсу як поняття динамічного, процесуального. За влучним висловом Ф. Бацевича, «текст - це застиглий дискурс» [1, с. 56].

Проблеми зв'язку між текстом і дискурсом досліджувалися в працях багатьох зарубіжних і вітчизняних лінгвістів, таких, як Г. Матвеєва, Л. Науменко, А. Пумпянський, Т. Радзієвська, Н. Формановська, Ф. Бацевич та ін. Можна навіть сказати, що ні в якому іншому стилістичному полі текст і дискурс так не наближаються один до одного, як у науково-технічній інформації (НТІ). До