Читать статья по сельскому хозяйству: "Від дводомних і одночасно дозріваючих до однодомних ненаркотичних посівних конопель (до 115-річчя з дня народження академіка М.М. Гришка)" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН Від дводомних і одночасно дозріваючих до однодомних ненаркотичних посівних конопель (до 115-річчя з дня народження академіка М.М. Гришка) Вировець Вячеслав Гаврилович, доктор сільськогосподарських наук, професор,

головний науковий співробітник Дослідної станції луб’яних культур

Лайко Ірина Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Дослідної станції луб’яних культур

Горшкова Лідія Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри

Кириченко Ганна Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Дослідної станції луб’яних культур Глухів Анотації Розкрити про значний внесок акад. М.М. Гришка, як неординарну постать в когорті біологів і ботаніків світу з вивчення теоретичних і вирішення практичних проблем генетики, селекції та акліматизації рослин. Шляхом вивчення наукового надбання акад. М. Гришка і продовження його творчих пошуків селекціонерами наступних поколінь оцінено і збагачено його творчий і практичний внесок в розвиток коноплярства, зокрема, і науки в цілому. Завдяки високим природним здібностям до науки і наполегливої праці М. Гришко першим проклав дорогу до вирішення проблеми механізації процесів збирання конопель, про що століттями мріяла більшість свідомих коноплярів. Спираючись на результати вивчення природи статі рослин та гібридів між різними статевими типами, ним була розроблена спеціальна методика селекції. Після першого створеного сорту одночасно дозріваючих конопель ОСО-72 його учнями та послідовниками були виведені однодомні коноплі з одночасним розміщенням на одній рослині просторово виокремлених жіночих і чоловічих квіток. Дослідження з селекції, розпочаті акад. М. Гришко, були продовжені селекціонерами наступних поколінь у вигляді нових високопродуктивних дво- та однодомних сортів, на прикладі яких було також розвіяно міф про наркотичність посівних конопель.

Ключові слова: М.М. Гришко, дводомні та однодомні коноплі, статеві типи рослин.

reveal the significant contribution of academician M.M. Hryshko as an extraordinary figure among biologists and botanists in the world to study the theoretical and practical problems in genetics, breeding and acclimatization of plants. The breeders of future generations evaluated and enriched his creative and practical contribution to the development of hemp branch, in particular science in general by studying the scientific heritage of academician M. Hryshko and continued his creative studies. Due to high natural abilities in science and hard work ofM. Hryshko he was the first who solved the problem of mechanization of hemp harvesting which is most conscious dreaming for most hemp breeders by centuries. Based on the results of studying of the nature of plant and hybrid sex between different sex types, he developed a special methodology in hemp breeding. After the first created hemp variety OSO-72 his students and followers created monoecious hemp varieties with simultaneous settlement of one plant the separate female and male flowers. Research in breeding started by academician M. Hryshko was continued by breeders of future generations who created new highproductive two- and monoecious hemp varieties, an example of which the myth about narcotivity of cultivated hemp was dispelled.words: М.М. Hryshko, two- and monoecious hemp varieties, sex types of plants. В ряду видатних вчених України, які присвятили своє життя вивченню рослинного світу на початку ХХ ст., коли успішно почала розвиватися біологічна наука в колишньому СРСР завдяки таланту акад. М.І. Вавилова, яскраво виділяється неординарна постать Миколи Миколайовича Гришка як продовжувача розвитку теоретичних і вирішення прикладних проблем генетики, селекції та акліматизації.

Його творчий шлях


Интересная статья: Основы написания курсовой работы