Читать статья по основам права: "Адміністративно-правовий захист та охорона: поняття та співвідношення" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаАдміністративно-правовий захист та охорона: поняття та співвідношення Кожура Л.О., кандидат юридичних наук,

доцент кафедри теорії та історії держави і праваУ науковій статті здійснено аналіз норм національного законодавства, яким урегульовано відносини у сфері адміністративно-правового захисту. Визначено поняття захисту та охорони. Проаналізовано співвідношення категорій "захист" та "охорона", їх особливості.

Ключові слова: захист, охорона, адміністративно-правовий захист, адміністративно-правова охорона, правові гарантії.

Актуальність теми. Українське законодавство та наукові праці не містять єдиної точки зору щодо розуміння правової категорії "адміністративно-правовий захист". Досить часто вказане поняття ототожнюється з такими термінами, як "адміністративно-правове забезпечення" чи навіть "адміністративно-правова охорона", а також використовується у вузькому та широкому розумінні з різним змістовним навантаженням. Тому нашим завданням на даному етапі є саме розкриття змісту зазначених категорій та виведення авторського визначення "адміністративно - правовий захист".

Загальні питання дослідження категорій "захист" та "охорона" частково знайшли своє відображення в дослідженнях таких вчених як: М.В. Вітрук, В.В. Галунько, Є.О. Гіда, М.І. Матузов, О.О. Обу - щак, З.В. Ромовська, Б.Ю. Тихонов та інших.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови слово "захист" вживається як синонім термінів "захищати", "захистити", "захищатися", "захиститися". Слово ж "захистити" означає обороняти чи охороняти кого-небудь від нападу чи замаху [1, с.780].

Словник С.І. Ожегова трактує слово "захист" як те, що слугує обороною. Єдність у розумінні "захисту" і "охорони" витікає з пояснення змісту слова "захищати", що відповідно до С.І. Ожегова означає охорону, спрямовану на захист від замахів, від ворожих дій та небезпеки [2, с. 196]. Отже, як випливає із вищенаведеного, в обох випадках вказані терміни за змістом є значно тотожними. Саме тому один із підходів до визначення понять "охорона" і "захист", що дискутується серед науковців-юристів, ґрунтується на їх тотожності та синонімічності.

Так, про тотожність понять "охорона" і "захист" говорив Л.Д. Воєводін, зазначаючи, що охорона основних прав громадян полягає не тільки в їх захисті від можливих порушень, а й у забезпеченні умов та засобів для фактичного користування ними кожним громадянином. Під категорією "охорона" він розуміє як охорону, так і захист прав і свобод [3, с.61].

Вказана позиція бачиться нами спірною, оскільки, на нашу думку, охорона прав включає ряд заходів, які вживаються до моменту порушення прав та інтересів особи. Це заходи і по запобіганню порушення, і по недопущенню та усуненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню. А захист включає безпосередньо заходи, які вживають компетентні органи державної влади, після встановлення факту порушення прав та законних інтересів осіб.

С.С. Алексєєв під поняттям "захист прав" розумів державно-примусову діяльність, спрямовану на реалізацію "відновлювальних" завдань - на поновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного обов’язку [4, с.51].

М.В. Вітрук також зазначав, що поняття


Похожие работы

 
Тема: Поняття та ознаки правоохоронної діяльності. Предмет дісципліни “Судові та правоохоронні органи України”. Поняття правоохоронних органів. Поняття дже
Предмет/Тип: Основы права (Реферат)
 
Тема: Поняття права. Основні галузі сучасного права. Поняття та елементи системи права. Поняття і ознаки громадського суспільства. Поняття та ознаки правово
Предмет/Тип: Основы права (Реферат)
 
Тема: Поняття трудової дисципліни, методи її забезпечення та дисциплінарна відповідальність. Поняття, види, підстави та порядок застосування матеріальної ві
Предмет/Тип: Основы права (Реферат)
 
Тема: Поняття та види переведень на іншу роботу. Поняття робочого часу та його види. Функції господарського договору
Предмет/Тип: Основы права (Контрольная работа)
 
Тема: Поняття кримінального права, його принципи, джерела та система. Поняття злочину, його види та стадії
Предмет/Тип: Основы права (Реферат)