Читать статья по политологии: "Leadership and hegemony in geostrategy of informal neo-empires" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of KyivLeadership and hegemony in geostrategy of informal neo-empiresGoltsov A.

PhD, doctoral candidate Abstract

leadership hegemony international geostrategy

The article analyzes the controversial issues of the relationship between leadership and hegemony in international relations, especially in the context of geostrategy of the informal neo-empires. Ideally, leadership of the certain actor means that other actors voluntarily accept its proposed values, norms and rules, recognize its authority to implement a policy for the realization of common goals. Hegemony is the dominance of a particular actor (hegemon) over other actors, establishing his controls over them, imposing its political, economic and cultural values. Hegemony in international relations is carried out usually covertly and often presented as a leadership. Leadership and hegemony are possible at various levels of the geopolitical organization in the world. We treat leadership and hegemony as mechanisms of implementation of a geostrategy of powerful actors of international relations, particularly of informal neo-empires. Each of the contemporary informal neo-empires develops and implements geostrategy, aimed at ensuring its hegemony, usually covert, within a certain geospace and realizes it as a means of a both “hard” and “soft” power. The USA, which is the main “center” of the Western macro-empire, trys to maintain its world leadership, and at the same time secure a covert hegemony over the strategically important regions of the world. The EU is a neo-imperial alliance and has geostrategy of “soft” hegemony. Russia opposes the hegemony of the West and advocates the formation of a multipolar world order with the “balance of power”. The RF carries in the international arena neo-imperial geostrategy in the international arena directed to increase its role in the world and ensure its hegemony in the post-Soviet space.words: leadership, hegemony, covert hegemony, informal neo-empire, neo-imperial geostrategy, Western macro-empire. Анотація Лідерство та гегемонія в геостратегії неформальних неоімперій

Гольцов А. Г.

Кандидат географічних наук, докторант Інституту міжнародних відносин Київського національного уні-верситету імені Тараса Шевченка.

Аналізуються дискусійні питання співвідношення гегемонії та лідерства в міжнародних відносинах, зокрема в контексті геостратегії неформальних неоімперій. В ідеалі лідерство певного актора означає, що інші актори добровільно сприймають запропоновані ним цінності, норми та правила, визнають за ним повноваження проводити політику для реалізації спільних цілей. Гегемонія полягає у домінуванні певного актора (гегемона) над іншими акторами, встановленні контролю над ними, нав’язуванні своїх політичних, економічних, культурних цінностей. Гегемонія в міжнародних відносинах здійснюється, як правило, приховано і часто репрезентується в якості лідерства. Лідерство і гегемонія можливі на різних рівнях геополітичної організації світу. Ми розглядаємо лідерство та гегемонію як механізми реалізації геостратегій могутніх акторів міжнародних відносин, особливо неформальних неоімперій. Кожна із сучасних неформальних неоімперій розробляє та втілює в життя геостратегію, спрямовану на забезпечення своєї гегемонії, зазвичай прихованої, у межах певного геопростору і реалізує її засобами як “твердої”, так і “м’якої” сили. США, що є головним “центром” Західної макроімперії, намагається зберегти своє світове лідерство і водночас забезпечити собі приховану гегемонію в стратегічно важливих регіонах світу. ЄС є неоімперським об’єднанням і здійснює геостратегію “м’якої” гегемонії. Росія виступає проти гегемонії Заходу і за формування у світі багатополярного порядку з “балансом сил”. РФ проводить на міжнародній арені неоімперську геостратегію, спрямовану зростання своєї ролі у світі і забезпечення гегемонії в пострадянському просторі.

Ключові слова: лідерство, гегемонія, прихована гегемонія, неформальна неоімперія, неоімперська геостратегія, Західна макроімперія. Current problems. The processes of international co-operation in various fields among the states develop rapidly in