Читать реферат по основам права: "Відповідальність за порушення правил дозвільної системи" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

РЕФЕРАТ

На тему:

Відповідальність за порушення правил дозвільної системи

Залежно від характеру порушення правил дозвільної системи винні можуть притягатися до цивільно-правової, дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Цивільно-правова відповідальність настає за ті порушення пра­вил дозвільної системи, внаслідок яких заподіяно шкоду життю, здоров'ю або майну громадян, майновим інтересам організацій. Відповідно до ст. 440 Цивільного кодексу України заподіяна шкода підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, якщо остання не доведе, що шкоду заподіяно не з її вини. Виняток із цього правила становить відповідальність організацій, які зо­бов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну з вини її працівників при виконанні своїх трудових обов'язків.

Особливість відповідальності за цивільно-правові делікти, пов'я­зані з неналежним користуванням об'єктами дозвільної системи, полягає в тому, що ці об'єкти, як правило, визнаються джерелами підвищеної небезпеки. Організації і громадяни, діяльність яких пов'я­зана з підвищеною небезпекою для оточуючих, зобов'язані відшко­дувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки (ст. 450 Цивільного кодексу України), тобто відповідальність в усіх випад­ках несе власник такого джерела. Обов'язок відшкодування не нас­тає лише тоді, коли буде доведено, що шкода сталася внаслідок дії непереборної сили або умислу самого потерпілого.

Дисциплінарну відповідальність тягнуть порушення правил до­звільної системи, пов'язані з невиконанням або неналежним вико­нанням з вини працівника покладених на нього трудових (службо­вих) обов'язків, тобто які визнаються дисциплінарними проступка­ми. Посадові особи певних категорій підлягають дисциплінарній відповідальності також за проступки, які хоча і не є порушеннями трудової дисципліни і службових обов'язків, але визнаються несумі­сними з гідністю і призначенням цих осіб (зокрема, працівники правоохоронних органів).

Дисциплінарні стягнення, накладення яких становить зміст ди­сциплінарної відповідальності, різноманітні, їх види встановлюю­ться багатьма нормативними актами. Так, Кодекс законів про пра­цю (КЗпП) України передбачає два види стягнень: догану і звіль­нення. Дисциплінарні статути та спеціальні положення про дисци­пліну закріплюють власні системи дисциплінарних стягнень, характер яких залежить від специфіки сфери, де діють ці акти, а також особливості дисциплінарної відповідальності осіб, на яких поширю­ється їх дія. Для окремих працівників особливості дисциплінарної відповідальності, в тому числі і види стягнень, можуть передбача­тися контрактами.

Матеріальна відповідальність настає за порушення правил до­звільної системи, в результаті якого особою заподіяно дійсну май­нову шкоду підприємству, установі, організації, де вона працює, і полягає в обов'язку повністю або частково відшкодувати цю шкоду. Особливості матеріальної відповідальності працівників врегульо­вано законодавством про працю.

Залежно від розміру, в якому працівник зобов'язаний відшкоду­вати шкоду, матеріальна відповідальність може бути обмеженою або повною. Обмежена відповідальність застосовується в розмірі за­подіяної шкоди, але не більше