Читать реферат по делопроизводству: "Діловодство: особова справа" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Реферат на тему:

Діловодство: особова справа

Київ 2016

Особова справа - це сукупність документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості

Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників.

На підставі документів, що групуються в ній проводиться вивчення, добір та використання кадрів управління. Заводяться особові справи на керівника підприємства, його заступників, начальників відділів та служб, їх заступників, матеріально відповідальних осіб, спеціалістів тощо. Оформлюється після зарахування працівників на роботу.

Спочатку до особової справи заносять документи, що відображають процес приймання на роботу, потім - всі основні документі, які виникають протягом трудової діяльності працівника в установі.

Систематизуються особові справи в алфавітному порядку або по структурних підрозділах згідно зі штатним розписом. Справи на матеріально відповідальних осіб зберігають окремо. Кожній особовій справі присвоюється номер відповідно до номеру у штатно-посадовій книзі. Цей номер записується і в алфавітну книгу особових справ.

Особова справа складається з таких документів:

    додаток до особового листка з обліку кадрів; особовий листок з обліку кадрів з фотографією працівника розміром 4x6 см; автобіографія; копії документів про освіту, вчений ступінь, підвищення кваліфікації; перелік наукових праць (для працівників, які мають учений ступінь чи звання); різного роду характеристики чи рекомендаційні листи; документи, на основі яких видаються накази про призначення, переведення, звільнення працівника (контракт, подання, листи про переведення тощо); копії наказів (розпоряджень) про прийняття (призначення), переведення за звільнення працівника або виписки з цих наказів; матеріали проведення атестації; опис документів.

Автобіографія складається у довільній формі. Можна у вигляді таблиці-анкети.

І. Конфіденційна інформація:

    1. Прізвище, ім'я, по батькові. 2. Адреса. 3. Телефон. 4. Дата народження. 5. Сімейний стан. 6. Діти (кількість та вік). 7. Володіння мовами. 8. Комп'ютерна грамотність, 9. Область спеціалізації.

II. Освіта (у хронологічному порядку):

    1. Час освіти. 2. Назва учбового закладу.

ІІІ. Трудова діяльність (у хронологічному порядку):

    1. Період роботи. 2. Місце роботи.

Якщо для інофірми, то починаємо хронологію ВІДПОВІДНО з останнього місця навчання (роботи).

Рекомендаційний лист - це документ, в якому дається оцінка ділових та моральних якостей робітника.

Як правило складається з:

    Назви документа. Анкетних даних (прізвище, ім'я, посада, вчена ступінь, звання, дата народження, освіта). Дані про трудову діяльність (спеціальність, строк роботи на даному підприємстві, рівень професійної майстерності та ін.) Характеристики, де розглядаються відношення до роботи, відношення у трудовому колективі, згадуються міри заохочення. Висновки.

За додатковою інформацією можна звернутися за телефоном: підпис - безпосереднім керівником робітника (не завіряється печаткою);  керівником підприємства (завіряється круглою печаткою).


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы