Читать реферат по предпринимательству: "Контролювання як функція менеджменту" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕНТИНГУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ РЕФЕРАТ

з дисципліни: «МЕНЕДЖМЕНТ»

на тему:

«Контролювання як функція менеджменту» Виконала: Столярчук А.В

студентка III курсу,

групи УС-02 Київ 2012

ЗМІСТВСТУП 31.СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ВИДИ КОНТРОЛЮ 52.ПРОЦЕС КОНТРОЛЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ 123.ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ДОСЯГНЕННЯ 17ВИСНОВОК 20ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 21

ВСТУП

Контролювання є невід’ємною функцією менеджменту та виконує одну з ключових ролей в управлінні на підприємстві чи організації. Контроль являє собою самостійну функціюсистеми управління економікою, і не обслуговує їх як допоміжна, а взаємодіє з ними, активно впливаєна ефективність їх застосування.

Мета контролю – забезпечення виконання управлінських рішень, успішне здійснення завдань, а також у запобігання можливих помилок.

Завдання контролю є загальними та конкретними. Конкретні завдання поширюються тільки на певну сторону діяльності об'єкта (достовірність звітних даних, фінанси, дотримання трудового законодавства, відповідність договорам), а загальні – всебічна діяльність об'єктів, що контролюються.

Об'єкт контролю – це те, хто (що) контролюється. У системі управління виробництвом об'єктами контролю є народне господарство в цілому, його окремі галузі, регіони, об'єднання, підприємства та організації. Всередині підприємства об'єктами контролю є всі без винятку виробничі процеси. Контролюються технологічні процеси, якість продукції, що виготовляється, витрати сировини та матеріалів, інструменти, використання основних виробничих фондів, дані про продуктивність праці та заробітну плату, випуск продукції, постачання матеріалів і обладнання, реалізацію продукції.

Предмет контролю – це стан і поведінка об'єкта управління. Предметом контролю таких об'єктів, як об'єднання, підприємство, організація, структурний підрозділ або їх окремі частини та елементи, є їх діяльність відповідно до встановлених законів, норм, правил, рішень, доручень, тобто певний стан об'єкта контролю на конкретну дату.

Контроль забезпечує досягнення головної поставленої цілі організації, використовується для стимулювання її успішної діяльності.

Контролювання дає змогу суб'єкту управління регулярно отримувати інформацію про стан справ у керованій системі, на основі чого він приймає управлінські рішення, спрямовані або на закріплення досягнутого успіху, або на усунення причин, що перешкоджають його досягненню.

Контроль повинний бути всеосяжним і кожний менеджер повинний вважати його невід'ємною частиною своїх обов'язків. Контроль це важливий елемент процесу управління й ефективний механізм оцінки його впливу на успішне здійснення завдань підприємства . Всі інші функції менеджменту (організацію, планування і мотивацію) варто розглядати в нерозривному зв'язку з контролем.

    СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ВИДИ КОНТРОЛЮ

Контроль являє собою багатоаспектне поняття. Якщо відмежуватись від конкретної сфери контролю, то суть його полягає в замірах і аналізі проходження та здійснення певних операцій, пов’язаних з реалізацією планів та програм, використанні одержуваної інформації для коригуючих дій.

Контроль – це


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы