Читать реферат по предпринимательству: "Планування як функція менеджменту" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

План.

Вступ.

1.Суть планування.

2.Стратегічне планування.

Висновок.

Використана література.

Вступ.

Час, в який ми живемо, - епоха змін. Наше суспільство здійснює вик-лючно важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і безпо-воротну перебудову. У соціально-політичному житті це перехід від тоталі-таризму до демократії, в економіці - від адміністративно-командної системи до ринку, в житті окремої людини - перетворення його з "гвинтика" в самос-тійного суб'єкта господарської діяльності. Такі зміни в суспільстві, в еконо-міці, в усьому нашому життєвому устрої складні тим, що вони вимагають зміни нас самих.

У спрощеному розумінні, менеджмент - це уміння домагатися постав-лених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших лю-дей. Менеджмент - по-російськи "управління" - функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Менеджмент - це також область людського знання, що допомагає здійснити цю функцію. Нарешті, менеджмент як збиральне від менеджерів - це певна категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу по управлінню.

А управління розглядається як процес, тому що робота по досягненню цілей за допомогою інших - ця не якась одноразова дія, а серія безперервних взаємозв'язаних дій. Ці дії, кожне з яких саме по собі є процесом, дуже важ-ливі для успіху організації. Їх називають управлінськими функціями. Кожна управлінська функція теж є процесом, тому що також складається з серії взаємозв'язаних дій. Процес управління є загальною сумою усіх функцій.

Процес управління (менеджмент) має чотири взаємозв'язані функції: планування, організація, мотивація і контроль.

Планування здійснюється в контексті місії організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. Стратегічне планування стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно вимальовує загальні контури майбутнього організації; в якості засобів - показує, як ця ціль повинна досягатися. Отже, стратегічне планування - це прогнозне управління, пов’язане з розробкою і концептуалізацією уявлень про те, куди прямує організація. Планування повинне суміщатися з практикою поточного управління. Завжди необхідно пам’ятати, що стратегія це засіб для створення додаткової вартості.

    Суть планування.

Планування являється однією з основних функцій управління. Воно представляє собою процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації.

Планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функції організації, мотивації і контролю, орієнтовані на розробку стратегічних планів. Процес планування забезпечує основу для управління членами організації.

Планування - це процес визначення головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, направленої на придбання та використання цих ресурсів.

Планування має на меті довгострокове забезпечення результативності підприємства і освоєння його нових можливостей. Для цього необхідно, перш за все,


Интересная статья: Основы написания курсовой работы