Читать реферат по налоговому праву: "Об'єкти і суб'єкти податкових правовідносин" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Об'єкти і суб'єкти податкових право­відносин

Об'єкти податкового права можна об'єднати в одне по­няття — матеріальні блага фізичних і юридичних осіб, з яких в установленому законом порядку стягуються подат­ки. У вужчому розумінні — об'єктами податкових право­відносин. є доходи (прибутки), вартість визначених товарів, окремі види діяльності платників податків, операції з цінними паперами, користування природними ресурсами, майно юридичних та фізичних осіб, передача майна, додана вартість продукції, робіт і послуг та інші об'єкти. Отже, об'єк­том податкових правовідносин є все те, з приводу чого між суб'єктами податкових правовідносин формується певний правовий зв'язок.

«Суб'єктом податкового права може бути будь-яка осо­ба, поведінка якої регулюється нормами податкового права і яка може виступати учасником податкових правовідносин, носієм суб'єктивних прав і обов'язків».

Суб'єктами податкових правовідносин є держава (орга­ни влади, які встановлюють та регулюють механізм опо­даткування), державні податкові органи (податкові адміні­страції), платники податків.

Платники податків і зборів (обов'язкових платежів)

У фінансовому праві найбільш традиційною є класи­фікація платників податків на юридичних і фізичних осіб. Але такий поділ не враховує різноманітності реальних проявів у галузі регулювання податків і зборів. Багато податків і зборів передбачають змішаного платника. Ним можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Крім того, виділяється також група платників, які не мають ста­тусу юридичної особи2.

Таким чином, платник (суб'єкт) податку — це фізична чи юридична особа, а також група осіб без статусу юридич­ної особи, на яку згідно із законодавчими актами покладе­но обов'язок сплачувати податки та інші обов'язкові платежі. Юридичною особою вважається організація, яка має у власності, господарському веденні чи оперативному управлінні відокремлене майно, може від свого імені прид-бавати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді.

Платники податків наділені певними правами та обо­в'язками. Законодавче визначення обов'язків платників по­датків міститься в ст. 9 Закону України «Про систему опо­даткування», прав платників податків — у ст. 10 Закону.

Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

Одним із головних обов'язків платників податків є вчасна сплата їх у встановлених розмірах. Крім цього платники повинні:

1) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її збері­гання протягом термінів, встановлених законами;

2) подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бух­галтерську звітність та інші документи і відомості, пов'я­зані з обчисленням і сплатою податків та зборів (обов'яз­кових платежів);

3) сплачувати належні суми податків та зборів (обов'яз­кових платежів) у встановлені законами терміни;

4) допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів опо­даткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків та


Похожие работы

 
Тема: Cутність спеціальних податкових режимів та особливості їх застосування в податкових системах країн СНД
Предмет/Тип: Эктеория (Реферат)
 
Тема: Порядок визначення суми податкових зобов’язань і представлення податкових декларацій. Підстави і порядок застосування адміністративного арешту (рефера
Предмет/Тип: Бухучет, управленч.учет (Реферат)
 
Тема: Порядок визначення суми податкових зобов’язань і представлення податкових декларацій. Підстави і порядок застосування адміністративного арешту (рефера
Предмет/Тип: Бухучет, управленч.учет (Реферат)
 
Тема: Значення податкових надходжень. Порядок ведення реєстрації отриманих та виданих податкових накладних. Порядок заповнення декларації з НДВ
Предмет/Тип: Бухучет, управленч.учет (Контрольная работа)
 
Тема: Планування податкових платежів
Предмет/Тип: Бухучет, управленч.учет (Поиск информации)