Читать статья по менеджменту: "Розробка сучасних заходів щодо вдосконалення системи менеджменту на вітчизняних консалтингових підприємствах"


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

РОЗРОБКА СУЧАСНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ КОНСАЛТИНГОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХЙовса М.М.

Національний університет харчових технологій У статті розглянуто сутність та складові елементи системи менеджменту підприємства. Досліджено підсистеми системи менеджменту підприємства: виробничу, фінансово-економічну, соціальну, маркетингову, інноваційну. Визначено заходи з удосконалення всіх підсистем системи менеджменту для вітчизняних консалтингових підприємств. Охарактеризовані перспективи розвитку системи менеджменту успішного вітчизняного консалтингового підприємства.

Ключові слова: система менеджменту, управління, інновації, маркетинг.

Постановка проблеми. За останні десять років, спостерігається значний ріст ринку консалтингових послуг, як результат глобалізації світової економіки. Попит на отримання консультаційних послуг саме українських консалтингових підприємств зростає в геометричній прогресії. Тому, зважаючи на актуальність дослідження діяльності консалтингових підприємств, важливо приділити особливу увагу системі менеджменту даних установ, а також визначити необхідність її вдосконалення.

В нестабільних умовах сьогодення, що супроводжуються економічною та фінансовою кризою та зниженням купівельної спроможності покупців на вітчизняному споживчому ринку, важливим аспектом успішності українських консалтингових компаній виступає ефективна система менеджменту. Проблеми забезпечення якості, безпеки і конкурентоспроможності послуг консалтингових підприємств стають особливо актуальними в зв'язку з розширенням європейського ринку для українських підприємств, що з однієї сторони створює нові можливості і перспективи торгівлі, проте з іншої - висуває підвищені вимоги до якості і безпеки послуг, що надаються.

Інтеграція у світову торгівельну систему вимагає від підприємств скорочувати загальні витрати на виробництво послуг, покращувати оперативність управління, ефективніше задовольняти запити споживача. В цих умовах провідну роль набуває удосконалення управлінськоїдіяльності, зокрема шляхом впровадження сучасних складових системи менеджменту та пошуком напрямів їх удосконалення, що є важливою проблемою сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система менеджменту підприємства є сукупністю взаємопов’язаних елементів, які взаємодіють, що забезпечує його ефективне функціонування і досягнення поставлених цілей. У науковій літературі значну увагу звертають на проблеми формування систем менеджменту вітчизняні й зарубіжні науковці. Серед них можна виділити таких учених, як О. Кузьмін, А. Шегда, Ф. Хміль, М. Мескон, М. Альберт, Г. Щокін та інші [4; 14; 13; 6; 5]. Дослідженню чинників впливу на розвиток консалтингу різних поколінь і проблемі еволюції консалтингової діяльності присвячені праці зарубіжних вчених: Е. Абрахамсон, В. Алєшніко- ва, А. Бежанян, Б. Ернст, Л. Інгвол, А. Кайзер, М. Кіппінг та інших [7; 1; 2; 16; 17].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на здобутки вітчизняних та закордонних науковців питання створення ефективної системи менеджменту на підприємствах, що надають консалтингові послуги, залишаються недостатньо розкритими і потребують поглиблених досліджень.

Мета статті. Метою статті є визначення напрямків щодо удосконалення системи менеджменту на вітчизняних консалтингових підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Існує значна кількість підходів до тлумачення сутності поняття «система менеджменту підприємства». Зміст основних поглядів зобразимо таблично (табл. 1). Таблиця 1

Підходи до тлумачення сутності поняття «система менеджменту підприємства»

Автор

Зміст погляду

1

Калюжна Н.Г. [3, с. 53]

уособлення організаційного досвіду, формою прояву якого є організаційні стосунки між її елементами, а саме - між суб’єктом та об’єктом управління.

2

Алиев В. Г. та ін. [7, с. 10]

керуюча (суб'єкт управління) та керована (об'єкт управління) системи, а також система зв’язків між ними.

3

Рогожин С.В. [8]

сукупність всіх елементів, підсистем і комунікацій між ними, а також процесів, що забезпечують задане (цілеспрямоване) функціонування підприємства

4

Кузнецова Г.Ю. [9, с. 121]

... складається з таких підсистем управління: інформаційно-комунікативних технологій, стратегічного планування і розвитку, маркетингу, функціональна, мотиваційна, контролінгова.

5

Коротков Е.М. [10, с. 40]

сукупність ланок, які здійснюють управління та зв'язків між ними.

6

Міщенко О.О. [11, с. 17]

сукупність ланок, що спрямовані на забезпечення позитивної динаміки результативності діяльності за допомогою використання нових механізмів управління.

7

Монастирський Г.Л. [12, с. 159]

сукупність усіх служб підприємства, всіх підсистем та комунікацій між ними, а також процесів, що забезпечують функціонування підприємства.

Джерело: розроблено автором на основі [3; 7; 8; 9; 10; 11; 12] © Йовса М.М., 2017 Проведене дослідження різних поглядів науковців на визначення поняття «система менеджменту підприємства» дає змогу виділити два основні підходи:

— як система, що складається із двох специфічних підсистем: суб’єкту та об’єкту управління;

— як сукупність ланок (служб) підприємства, які забезпечують його функціонування.

Погоджуємось із Г.Л. Монастирським в частині того, що система менеджменту підприємства включає сукупність підсистем, що забезпечують функціонування підприємства.

До основних складових системи менеджменту вітчизняних підприємств, що надають послуги можна віднести: виробничу підсистему, фінансово-економічну підсистему, інноваційну підсистему, соціальну підсистему, маркетингову підсистему. Зобразимо це схематично (рис. 1).

З метою надання інноваційних пропозицій щодо удосконалення системи менеджменту, вважаємо доречним детальний опис кожної підсистеми.

Виробничу підсистему на консалтингових підприємствах утворюють відділи, що безпосередньо розробляють та надають консультаційні послуги замовникам. З метою вдосконалення цієї ділянки системи менеджменту вітчизняних консалтингових підприємств запропоновано такі заходи: планування бізнес-процесів створення консалтингових продуктів і оптимізація їх основних фаз; систематизація діяльності підрозділів компанії на забезпечення її ефективності; вибір оптимальних каналів збуту консалтингових послуг, зокрема шляхом участі у спеціалізованих виставках як в Україні, так і за її межами («RBK FOOD PROJECTS», «Форум Індустрія бізнесу», «expoTEL», «Высокие технологии XXI века - ВТ XXI», «KIEV PROPERTY EXPO-FORUM» і т.д.).

В свою чергу, фінансова підсистема включає фінансовий аналіз та прогнозування, що здійснюються бухгалтерією. В умовах складної економічної ситуації в країні ми пропонуємо складати прогнозований баланс на рік, використовуючи результати проведеного аналізу звітного балансу. Значення прогнозного балансу полягає в тому, що він дозволяє оцінювати фінансовий стан підприємства в майбутньому, що дозволить знизити ризики банкрутства. Розрахунки прогнозних показників здійснюються на підставі зміни обсягів продаж в прогнозному періоді.

Важливу роль на підприємстві відіграє соціальна підсистема. Вона включає створення належних умов для персоналу підприємства та підвищення соціально-корпоративної відповідальності перед суспільством. Удосконалення соціальної підсистеми на підприємстві передбачає такі заходи, що дозволять підвищити соціально-корпоративну відповідальність підприємства перед суспільством:

— проведення спортивних змагань з конкурентами (або клієнтами);

— відрядження співробітників на соціальні проекти («спеціаліст на прокат») для обміну досвідом;

— програма «family adventure» («сімейні пригоди»);

менеджмент соціальний виробничий

— підтримка молоді, в тому числі в освітніх проектах («Erasmus+», «Hipatia», «Горизонт 2020»);

— спонсорська участь у підтримці спортсменів окремих видів спорту (що включені або не включені до Паралімпійських і Дефлімпійських ігор).