Читать статья по менеджменту: "Розробка сучасних заходів щодо вдосконалення системи менеджменту на вітчизняних консалтингових підприємствах"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

РОЗРОБКА СУЧАСНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ КОНСАЛТИНГОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХЙовса М.М.

Національний університет харчових технологій У статті розглянуто сутність та складові елементи системи менеджменту підприємства. Досліджено підсистеми системи менеджменту підприємства: виробничу, фінансово-економічну, соціальну, маркетингову, інноваційну. Визначено заходи з удосконалення всіх підсистем системи менеджменту для вітчизняних консалтингових підприємств. Охарактеризовані перспективи розвитку системи менеджменту успішного вітчизняного консалтингового підприємства.

Ключові слова: система менеджменту, управління, інновації, маркетинг.

Постановка проблеми. За останні десять років, спостерігається значний ріст ринку консалтингових послуг, як результат глобалізації світової економіки. Попит на отримання консультаційних послуг саме українських консалтингових підприємств зростає в геометричній прогресії. Тому, зважаючи на актуальність дослідження діяльності консалтингових підприємств, важливо приділити особливу увагу системі менеджменту даних установ, а також визначити необхідність її вдосконалення.

В нестабільних умовах сьогодення, що супроводжуються економічною та фінансовою кризою та зниженням купівельної спроможності покупців на вітчизняному споживчому ринку, важливим аспектом успішності українських консалтингових компаній виступає ефективна система менеджменту. Проблеми забезпечення якості, безпеки і конкурентоспроможності послуг консалтингових підприємств стають особливо актуальними в зв'язку з розширенням європейського ринку для українських підприємств, що з однієї сторони створює нові можливості і перспективи торгівлі, проте з іншої - висуває підвищені вимоги до якості і безпеки послуг, що надаються.

Інтеграція у світову торгівельну систему вимагає від підприємств скорочувати загальні витрати на виробництво послуг, покращувати оперативність управління, ефективніше задовольняти запити споживача. В цих умовах провідну роль набуває удосконалення управлінськоїдіяльності, зокрема шляхом впровадження сучасних складових системи менеджменту та пошуком напрямів їх удосконалення, що є важливою проблемою сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система менеджменту підприємства є сукупністю взаємопов’язаних елементів, які взаємодіють, що забезпечує його ефективне функціонування і досягнення поставлених цілей. У науковій літературі значну увагу звертають на проблеми формування систем менеджменту вітчизняні й зарубіжні науковці. Серед них можна виділити таких учених, як О. Кузьмін, А. Шегда, Ф. Хміль, М. Мескон, М. Альберт, Г. Щокін та інші [4; 14; 13; 6; 5]. Дослідженню чинників


Похожие работы

 
Тема: Вдосконалення системи управління залученням позикового капіталу з метою забезпечення фінансової системи
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Курсовая работа (т))
 
Тема: Вдосконалення власності у сучасних умовах (закордонний досвід)
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Реферат)
 
Тема: Вдосконалення системи менеджменту підприємства
Предмет/Тип: Менеджмент (Курсовая работа (т))
 
Тема: Системи сучасних технологій
Предмет/Тип: Другое (Реферат)
 
Тема: Шляхи вдосконалення податкової системи України
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Курсовая работа (т))