Читать другое по эктеории: "Контури концептуалізації управління економічною безпекою підприємства"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Контури концептуалізації управління економічною безпекою підприємства О.М. Ляшенко Методологічний полігон управління економічною безпекою підприємства

Початок XXI століття, з одного боку, ознаменував черговий віраж агресивного розвитку цивілізації, а з іншого, що цілком природно, співпав із початком створення випереджального соціально- економічного безпечного суспільства, на тлі якого відбувається активізація наукових досліджень з проблематики економічної безпеки підприємств. Останнє зумовило формування самостійного наукового напряму - управління економічною безпекою підприємства, парадигмі1 якого, перед усе, маємо приділити увагу.

Безпекознавча парадигма розглядається в [162] як комплекс ідей, цілей, функцій, принципів і методів, за допомогою яких вивчають явища та процеси забезпечення функціонування систем безпеки з урахуванням впливу на результати їх функціонування антропо-соціо-культурних і кібернетичних чинників.

Парадигма управління економічною безпекою підприємства спирається на специфічний понятійний апарат, через що вона нерозривно пов’язана з такими категоріями й поняттями як «виживання», дихотомією «уразливість - убезпечення», «стійкість», «розвиток», нерідко зустрічаються посилання на «конкурентоспроможність». Стисло розглянемо перетин деяких понять .

Розуміння сутності поняття «виживання» може суттєво варіювати залежно від того, з яким об’єктом воно ототожнюється. Категоріально виживання пояснюється через здійснення певних дій з метою збереження життєздатності об’єкта (якщо йдеться про людину - то її життя, здоров’я і працездатності) та убезпечення від впливу загрозливих (чи шкідливих) чинників у конкретних умовах існування. Виживання можна розглядати як найнижчу, проте найважливішу цільову установку управління економічною безпекою підприємства в ієрархії таких установок.

Уразливість у найбільш загальному розумінні є властивістю будь-якого матеріального об’єкта природи, техніки або соціуму втрачати здатність до виконання природних або заданих функцій внаслідок негативного впливу загроз будь-якого походження й інтенсивності [6]. Уразливість підприємства - це показник, що характеризує міру його незахищеності, тобто схильності до проникнення та реалізуємості загроз різної етимології. В такому розумінні убезпечення можна розглядати як антипод уразливості.

Тлумачення зв’язку економічної безпеки з поняттями «стійкість» і «розвиток» можна знайти, наприклад, в працях [150, 151]. Стійкість віддзеркалює міцність і надійність її елементів, вертикальних, горизонтальних й інших зв’язків усередині системи, здатність витримувати внутрішні і зовнішні «навантаження». Таке твердження є актуальним, коли підприємство