Читать статья по маркетингу: "Особливості розвитку страхування в умовах поширення мережі Інтернет"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Університет митної справи та фінансівОсобливості розвитку страхування в умовах поширення мережі ІнтернетПономарьова О.Б., Зінченко О.М.

Анотація

У статті досліджено особливості розвитку страхування в умовах поширення Інтернету. Встановлено, що збільшення кількості користувачів Інтернету і соціальних мереж, а також власників смартфонів та планшетів змінює процес ухвалення рішень щодо страхування через Інтернет. Виявлено, що змінюється процес маркетингу страхових послуг та механізму взаємодії учасників страхових відносин. У результаті цього страхові компанії та посередники мають корегувати свої стратегії та впроваджувати інновації для збереження конкурентних переваг. Запропоновано шляхи вдосконалення розвитку Інтернет-страхування.

Ключові слова: Інтернет-страхування, офлайн-страхування, онлайн-страхування, соціальні мережі, страхувальник.

Постановка проблеми

Глобалізація електронної економіки спричинила помітне зростання обсягів бізнес-продукції та змінила уявлення про межі використання та технології ведення бізнесу. За останні роки питома вага обсягу продажів в Інтернет-мережі поступово зростає і досягає рекордних показників, що впливає на прибутки підприємств при зниженні витрат на обслуговування укладання угод. Для багатьох виробників створення власного віртуального збутового каналу стає необхідною умовою успішного функціонування на ринку та досягнення максимальної ефективності у задоволенні потреб свого споживача.

Практика продажу в Інтернет мережі не оминула і таку сферу діяльності, як страхування. Використовуючи Інтернет, страховики проникають на ринок, оминаючи довгий та дорогий процес створення традиційних каналів продажу. Це, в свою чергу, дозволяє знижувати ціну на страхову послугу, що дозволяє залучити більшу кількість клієнтів та збільшити конкурентоспроможність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти функціонування каналів продажу та Інтернет-страхування висвітлені в працях як закордонних, так і вітчизняних авторів, зокрема, цю тему розглядали такі науковці, як Берко А.Ю., Войчак А.В., Гаркавенко С.С., Данніков О.В., Дурович А.П., Заруба О.Д., Зведенюк С.І., Котлер Ф., Оніщенко В.І., Осадець С.С., Свєшкіна К.Т., Спіцина Н.М., Старостіна Д. Є. та інші [4].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на багатогранність наукових досліджень, стосовно Інтернет-страхування залишається проблема недостатнього висвітлення теоретичних та практичних аспектів щодо ефективного використання Інтернет-мережі для охоплення більшого сегмента потенційних споживачів страхової продукції.

Формулювання цілей статті

Метою статті є дослідження сутності та особливостей Інтернет-страхування,