Читать статья по бухучету, управленческому учету: "Особливості нормативно-правового забезпечення обліку основних засобів у державному секторі України"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Національний університет біоресурсів і природокористування України Особливості нормативно-правового забезпечення обліку основних засобів у державному секторі України Богданюк О.В., Бачинська Л.С. Анотація

бюджетний бухгалтерський правовий облік

В статті проаналізовано зміни в методології та практиці обліку бюджетного сектору в зв’язку із введенням адаптованих до міжнародних Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Розглянута чотирьохрівнева система нормативно-правового регулювання обліку основних засобів в державному секторі України. Виділено основні проблемні питання діючих нормативних документів з питань обліку основних засобів в бюджетних організаціях та наукових установах. Систематизовано діючі нормативно-правові документи регулювання обліку основних засобів в Україні, із зазначенням сфери їх регулювання. Сформульовані висновки та надано практичні рекомендації щодо неврегульованих на законодавчому рівні питань обліку основних засобів в бюджетному секторі.

Ключові слова: державний сектор, бюджетні кошти, бухгалтерський облік, основні засоби, нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку. Постановка проблеми. Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності в державному секторі України викликаний низкою питань пов’язаних з необхідністю підвищення прозорості державних і місцевих фінансів; якості та достовірності бюджетного обліку, що забезпечує можливість оцінки ефективності і результативності використання бюджетних коштів; узгодженості показників звітності з міжнародними нормативами; повним та достовірним відображенням всіх фінансових операцій; виявленні повноти задоволення суспільства в певних видах послуг за обсягом, змістом, якістю.

З введенням адаптованих до міжнародних Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, відбулися значні зміни в методології обліку бюджетної сфери економіки, значних змін зазнала також методологія обліку основних засобів бюджетної сфери. Оскільки основні засоби - найбільш вартісна частина в балансі організацій та установ державного сектору, їх стан, оцінка, процедура нарахування амортизації підлягають постійному контролю як із боку вище стоячих розпорядників бюджетних коштів, так із боку різних контролюючих органів і служб, як представників держави - фактичного власника бюджетних активів.

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних підходів до проблеми обліку й аналізу основних засобів зробили провідні вчені-еко- номісти, як вітчизняні: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бу- тинець, С.Ф. Голов, А.П. Грінько, Є.В. Калюга, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмін- ський, В.Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, Н.Ф. Огій- чук, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Л.М. Ян- чева, так і зарубіжні: В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет та інші вчені. Зважаючи на те, що нові методологічні засади обліку основних засобів покликані законодавчо узгодити облік у державному та госпрозрахунковому секторі, питання методології та сучасної практики облікуй аналізу основних засобів у державному секторі економіки, із дотриманням чинного законодавства є особливо актуальними та потребують поглиблених досліджень.

Мета статті. Дослідити проблемні питання обліку основних засобів державного сектору відповідно до чинного законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Сучасне нормативно-правове регулювання обліку в державному секторі України можна представити у вигляді чо- тирьохрівневої системи. Зокрема, С.В. Свірко пропонує до першого рівня віднести законодавчі акти, накази Президента України і постанови уряду. Окрему групу регулюючих документів складають Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору. Третій рівень включає методичні рекомендації (вказівки), інструкції, коментарі, листи Міністерства фінансів, Державного казначейства та інших відомств. До останнього рівня належать робочі документи з бухгалтерського обліку самої організації [1].

Законодавча база, якою керуються в своїй діяльності бюджетні установи, досить різноманітна: від загальногосподарських нормативних актів (які використовують і госпрозрахункові підприємства та установи), затверджених Верховною радою України, Кабінетом міністрів України, іншими міністерствами та відомствами, до вузько спеціалізованих (притаманних лише бюджетним установам), затверджених Державним казначейством України тощо. Схематично рівні регулювання бухгалтерського обліку в державному секторі зображено на рисунку. Рис. Чотирьохрівнева система регулювання бухгалтерського обліку та звітності в державному секторі

Стосовно питань законодавчого регулювання обліку основних засобів у державному секторі, слід зазначити, що в даному випадку слід керуватися як загальними нормативними положеннями, які стосуються будь-якої ділянки обліку в бюджетній сфері, так і спеціальними рекомендаціями, стандартами, що стосуються виключно питань обліку основних засобів.

У таблиці систематизовано основні нормативні документи, які регулюють облік основних засобів в державному секторі.

Оскільки державні організації та наукові установи утримуються за рахунок державнихкоштів, свою діяльність вони мають узгоджувати з нормативами Бюджетного Кодексу України [2]. Не менш важливим в плані питань нормативного регулювання є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в У країні» [3]. Таблиця. Нормативно-правове забезпечення обліку основних засобів державного сектору

Назва нормативно-правового документу

Сфера регулювання

1. Бюджетний Кодекс України із змінами та доповненнями

Регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу.

2. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи.

3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору

Застосовуються суб’єктами державного сектору для відображення у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції та необоротні матеріальні активи визнані відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»

4. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору

Застосовуються суб’єктами державного сектору при визначенні облікової політики і складанні відповідного розпорядчого документа. Зазначено типові строки корисного використання основних засобів.

5. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти діяльності суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі

6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України

Поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

7. Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання. Наказ Міністерства фінансів


Похожие работы

 
Тема: Забезпечення законності у державному управлінні
Предмет/Тип: Основы права (Реферат)
 
Тема: Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні
Предмет/Тип: Основы права (Курсовая работа (т))
 
Тема: Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні
Предмет/Тип: Основы права (Реферат)
 
Тема: Проблеми забезпечення законності в державному управлінні
Предмет/Тип: Госслужба (Реферат)
 
Тема: Контроль у системі засобів забезпечення законності у державному управлінні
Предмет/Тип: Основы права (Реферат)