Читать курсовая по бухучету, управленческому учету: "Формування облікової політики підприємства"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Формування облікової політики підприємства Вступ

обліковий політика економіка

Зміни в системі економічних відносин зумовили необхідність реформування бухгалтерського обліку в Україні, його пристосування до нових умов господарювання. Наслідком впроваджених змін є залучення із зарубіжної практики значної кількості якісно нових понять та явищ, до яких належить і облікова політика підприємства. Ефективне функціонування запозичених явищ передбачає не лише їх механічне перенесення у вітчизняну практику і нормативне закріплення. Необхідним є вивчення механізму функціонування, можливостей адаптації до історично сформованих особливостей менталітету та української дійсності. Аналітична робота повинна передувати впровадженню того чи іншого інструменту, проте динамізм процесів реформування зумовлює сучасний стан справ - відсутність відчутного ефекту від більшості запозиченого із зарубіжної практики.

Виконання поставлених перед бухгалтерським обліком завдань із забезпечення зовнішніх користувачів інформацією про майновий та фінансовий стан підприємства вимагає встановлення загальновизначеної сукупності принципів та правил, які використовуються в бухгалтерському обліку при формуванні та відображенні інформації. Разом з тим, жорстке нормативне регулювання бухгалтерського обліку, яке мало місце в плановій економіці, позбавляє його можливостей оперативно реагувати на зміни в зовнішньому середовищі. Облікова політика підприємства є тим важливим засобом, завдяки якому існує можливість розумного поєднання державного регулювання і власної ініціативи підприємства в питаннях організації та ведення бухгалтерського обліку.

Ефективна та раціональна організація бухгалтерського обліку на підприємстві, як зазначалося, починається з розробки його облікової політики, яка передбачає вибір комплексу методичних прийомів, способів та процедур організації та ведення бухгалтерського обліку підприємством з числа загальноприйнятих в державі. Для будь-якого суб’єкта господарювання це питання було і є актуальним йдосі, адже від правильної організації бухгалтерського обліку, що забезпечує обрана облікова політика, залежать його робота та результати діяльності. Саме в цьому і полягає акутальність даної теми дослідження.

Метою даної курсової роботи є розкриття та висвітлення суті і основних положень, що характеризують тему «Формування облікової політики підприємства». Визначення її основних складових та проблемних питань, що виникають під час її формування.

Предметом роботи є документ про облікову політику підприємства, а об’єктом - система бухгалтерського обліку підприємства. Розділ 1. Теоретичні засади формування облікової політики на підприємстві

обліковий політика економіка

1.1 Сутність облікової політики, принципи та засади її формування Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [5] облікова політика визначається так: це сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством, для складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика конкретного підприємства залежить від політики держави в сфері бухгалтерського обліку та передбачає вирішення комплексу таких питань:

Перше питання стосується організації обліку:

. Як організувати бухгалтерський облік на підприємстві?

Вибирається форма організації бухгалтерського обліку, тобто визначається суб'єкт ведення обліку: бухгалтерська служба, один бухгалтер, спеціальна аудиторська фірма, керівник підприємства.

Визначається порядок розподілу обов'язків між працівниками бухгалтерії і встановлюється взаємозв'язок бухгалтерської служби з іншими структурними підрозділами підприємства: плановим, виробничим відділами та іншими.

Друге питання стосується методики обліку:

. Які прийоми і способи використовуються для ведення обліку?:

Визначаються конкретні методичні прийоми і способи ведення бухгалтерського обліку:

методи нарахування амортизації;

методи оцінки виробничих запасів;

система обліку запасів;

облік процесу реалізації;

порядок створення резервів тощо.

Третє питання стосується техніки обліку:

. Які технічні прийоми і процедури використовувати при веденні обліку?:

вибирається форма ведення бухгалтерського обліку: журнальна, комп'ютерна, спрощена та інші;

визначається перелік рахунків з плану рахунків, який буде найбільш часто використовуватися (робочий план рахунків);

встановлюється порядок проведення інвентаризації та здійснення документообігу і т.д.

Таким чином, формування облікової політики полягає в тому, що з усієї сукупності способів реалізації названих прийомів для підприємства вибираються найбільш притаманні на даний момент.

При формуванні облікової політики передбачається дотримання, встановлених принципів бухгалтерського обліку:

) повнота висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

) обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

) превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

) автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

) послідовність - постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива тільки у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами бухгалтерського обліку), і повинно бути обгрунтовано та розкрито у фінансовій звітності;

) безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде продовжуватися надалі;

) нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, здійснюваними для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

) єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;

) історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

) періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності [11].

Наявність таких принципів і вимог пояснюється самим призначенням бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки: він покликаний забезпечити отримання повних і достовірних даних про фінансове становище організації, виступати способом спілкування ділових людей, бути складовою загальнодержавної системи формування макроекономічних показників. Все це стає можливим лише на основі єдиних підходів до ведення обліку.

Одним з таких принципів є принцип послідовності, тобто постійне використання підприємством облікової політики. Кожне підприємство розробляє облікову політику самостійно. Це встановлено п. 5 ст. 8 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». У цьому ж пункті зазначено, що кожне підприємство вибирає форму регістрів бухгалтерського обліку, розробляє систему внутрішньогосподарського обліку, звітності та контролю господарських операцій, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації.

На основі принципу послідовності облікова політика підприємства має передбачати постійне використання прийнятої стабільної облікової політики. Облікова політика може змінюватися тільки, якщо на підприємстві змінюються статутні вимоги.

Принципи та вимоги, про які йде