Читать курсовая по бухучету, управленческому учету: "Фінансовий облік розрахунків з оплати праці"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий облік »

на тему:

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗМІСТ ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

.1 Економічний зміст та форми оплати праці

.2 Економіко-правове забезпечення нормативної бази регулювання обліку розрахунків з оплати праці

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

.1 Основні економічні показники діяльності підприємства

.2 Організація облікової політики на підприємстві

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

.1 Первинний облік оплати праці

.2 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці

.3 Удосконалення фінансового обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві

.4 Методика проведення аудиту оплати праці

.5 Фінансовий облік розрахунків з оплати праці з використанням комп’ютерних технологій

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Праця робітників є необхідною складовою частиною процесу виробництва,споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих у частці знов створеного матеріального та духовного блага виражається у вигляді заробітної плати,яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці.

Заробітна плата - один з найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці,її продуктивності,збільшення обсягів виробничої продукції,поліпшення її якості та асортименту. Це один із основних стимулів та мотиваторів праці. Збільшення суспільної продуктивності обумовлено, насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.

В умовах переходу економіки України до ринкового механізму функціонування,дуже важливими задачами є прискорення науково - технічного прогресу,зменшення використання “живої” праці,механізація трудомістких робіт,оптимізація використання трудових ресурсів,зменшення втрат робочого часу.

Облік праці та заробітна плата - одна з найважливіших і складних ділянок роботи,що потребує точних і оперативних даних у яких відбуваються зміни чисельності робітників,витрати робочого часу,категорії робітників,виробничих витрат.

Облік праці та заробітної прати займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників фірм,підприємств. Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми.

Заробітна плата - це точка перетину інтересів багатьох: підприємства,

працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати якщо не як найважливіше, то як одне з найважливіших. У зв'язку з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера, пов'язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка.

Основними задачами обліку праці і заробітної плати на підприємствах всіх форм власності є:

- правильне визначення затрат робочого часу і облік праці;

- нарахування заробітної плати кожному робітнику у відповідності з кількістю та якістю затраченої праці;

- виявлення фактичного об’єму Фонду заробітної плати і здійснення контролю його складових частин;

- облік кожної суми нарахованої заробітної плати робітникам підприємства як складової частини витрат підприємства;

- забезпечення контролю вірності використання Фонду заробітної плати в кожному підрозділі підприємства і встановлення відповідальності, пов’язаної із зниженням продуктивності праці;

- відображення всіх затрат із заробітної плати на рахунках бухгалтерського обліку.

Дана тема є дуже актуальною, оскільки винагорода за працю є основним стимулом робітників, що здійснюють процес виробництва і виробляють матеріальні блага. Витрати на оплату праці як складова частина собівартості безпосередньо впливає на результати фінансово - господарської діяльності підприємства.

Об’єкт дослідження ТОВ «Кищенці» Маньківського району Черкаської області.РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ .1 Економічний зміст та форми оплати праці Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу чи надані послуги. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно - ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і _е грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ) визначені П(С)БО 26 «Виплати працівникам», який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601.

Згідно з П(С)БО 26 є п’ять видів виплат працівникам, згрупованих за подібними ознаками, а саме:

- поточні виплати;

- виплати при звільненні;

- виплати по закінченні трудової діяльності;

- виплати інструментами власного капіталу підприємства;

- інші довгострокові виплати.

Поточні виплати працівникам включають заробітну плату за окладами і тарифами, інші нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу, тощо.

Зобов’язання щодо виплат при звільненні визнається у разі, якщо підприємство має невідмовне зобов’язання звільнити працівника або кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати виплати при звільненні за власним бажанням згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою. Виплати при звільненні визнаються витратами того періоду, в якому виникають зобов’язання за такими виплатами.

Виплати по закінченні трудової діяльності - виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які підлягають сплаті по закінченні трудової діяльності працівника.

Виплати інструментами власного капіталу підприємства - виплати працівнику, за якими йому надається право на отримання фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством (або його материнським підприємством), або сума зобов’язань підприємства працівнику залежить від майбутньої ціни фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством.

Інші довгострокові виплати - виплати працівнику (окрім виплат по закінченні трудової діяльності, виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які не підлягають сплаті у повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу.

Нарахована сума внесків за програмою з визначеним внеском визнається поточним зобов’язанням у періоді, протягом якого працівники виконували роботу.

Нарахування, виплата та облік заробітної плати мають проводитися згідно з чинним законодавством, нормативними та інструктивними матеріалами, які регулюють трудові відносини. Бухгалтерський облік має забезпечити:

- точне і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг затрат праці;

- відображення обсягу виконаних робіт і затрат робочого часу кожним працівником за галузями і по підприємству в цілому;

- правильне нарахування оплати праці кожному працівникові відповідно до діючих положень;

- контроль за використанням фонду оплати праці;

- дотримання порядку розподілу оплати праці за об’єктами бухгалтерського обліку;

- повний і своєчасний розрахунок з працівниками щодо оплати праці;

- своєчасне складання та подання звітності з оплати праці.

Забезпечуючи виконання зазначених завдань, бухгалтерський облік оплати праці має великий вплив на трудову дисципліну. Правильний облік мобілізує працівників на виконання робіт і пошук резервів


Похожие работы

 
Тема: Поняття і правове регулювання оплати праці, норми, системи оплати
Предмет/Тип: Экономика отраслей (Курсовая работа (т))
 
Тема: Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці Контрактна система оплати праці
Предмет/Тип: Авиация и космонавтика (Реферат)
 
Тема: Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці
Предмет/Тип: Экономика отраслей (Реферат)
 
Тема: Статистика оплати праці
Предмет/Тип: Эктеория (Контрольная работа)
 
Тема: Облік праці, її оплати
Предмет/Тип: Бухучет, управленч.учет (Реферат)