Читать реферат по предпринимательству: "Контролювання як функція менеджменту"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕНТИНГУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ РЕФЕРАТ

з дисципліни: «МЕНЕДЖМЕНТ»

на тему:

«Контролювання як функція менеджменту» Виконала: Столярчук А.В

студентка III курсу,

групи УС-02 Київ 2012

ЗМІСТВСТУП 31.СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ВИДИ КОНТРОЛЮ 52.ПРОЦЕС КОНТРОЛЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ 123.ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ДОСЯГНЕННЯ 17ВИСНОВОК 20ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 21

ВСТУП

Контролювання є невід’ємною функцією менеджменту та виконує одну з ключових ролей в управлінні на підприємстві чи організації. Контроль являє собою самостійну функціюсистеми управління економікою, і не обслуговує їх як допоміжна, а взаємодіє з ними, активно впливаєна ефективність їх застосування.

Мета контролю – забезпечення виконання управлінських рішень, успішне здійснення завдань, а також у запобігання можливих помилок.

Завдання контролю є загальними та конкретними. Конкретні завдання поширюються тільки на певну сторону діяльності об'єкта (достовірність звітних даних, фінанси, дотримання трудового законодавства, відповідність договорам), а загальні – всебічна діяльність об'єктів, що контролюються.

Об'єкт контролю – це те, хто (що) контролюється. У системі управління виробництвом об'єктами контролю є народне господарство в цілому, його окремі галузі, регіони, об'єднання, підприємства та організації. Всередині підприємства об'єктами контролю є всі без винятку виробничі процеси. Контролюються технологічні процеси, якість продукції, що виготовляється, витрати сировини та матеріалів, інструменти, використання основних виробничих фондів, дані про продуктивність праці та заробітну плату, випуск продукції, постачання матеріалів і обладнання, реалізацію продукції.

Предмет контролю – це стан і поведінка об'єкта управління. Предметом контролю таких об'єктів, як об'єднання, підприємство, організація, структурний підрозділ або їх окремі частини та елементи, є їх діяльність відповідно до встановлених законів, норм, правил, рішень, доручень, тобто певний стан об'єкта контролю на конкретну дату.

Контроль забезпечує досягнення головної поставленої цілі організації, використовується для стимулювання її успішної діяльності.

Контролювання дає змогу суб'єкту управління регулярно отримувати інформацію про стан справ у керованій системі, на основі чого він приймає управлінські рішення, спрямовані або на закріплення досягнутого успіху, або на усунення причин, що перешкоджають його досягненню.

Контроль повинний бути всеосяжним і кожний менеджер повинний вважати його невід'ємною частиною своїх обов'язків. Контроль це важливий елемент процесу управління й ефективний механізм оцінки його впливу на успішне здійснення завдань підприємства . Всі інші функції менеджменту (організацію, планування і мотивацію) варто розглядати в нерозривному зв'язку з контролем.

    СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ВИДИ КОНТРОЛЮ

Контроль являє собою багатоаспектне поняття. Якщо відмежуватись від конкретної сфери контролю, то суть його полягає в замірах і аналізі проходження та здійснення певних операцій, пов’язаних з реалізацією планів та програм, використанні одержуваної інформації для коригуючих дій.

Контроль – це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на керований об’єкт виявленням відхилень, допущених у ході виконання цих рішень [1, c. 6].

Контроль – це обов’язкова функція менеджменту, являється заключною стадією управлінського процесу та відіграє роль зв’язуючої ланки між керуючою і керованою системами.

Основні завдання контролю[1, c. 12]:

    визначення фактичного стану об'єкта чи його частини в даний момент часу; прогнозування стану та поведінки об'єкта та його частини на визначений майбутній період часу; зміна стану та поведінки об'єкта чи його частини так, щоб при зміні зовнішніх умов в допустимих межах були забезпечені необхідні та оптимальні значення характеристик об'єкта чи його частини; завчасне визначення місця та причин відхилень значень характеристик об'єкта від заданих (тих, що передбачались); збір, передача, обробка інформації про стан об'єкта; забезпечення стійкого стану об'єкта при досягненні критичних значень характеристик об'єкта.

Контроль вимагає дотримання єдності трьох його стадій: установлення фактів, критична їх оцінка, розробка заходів впливу на керований об’єкт у потрібному напрямку. Здійснення контролювання є необхідним в силу тих обставин, що на керований об’єкт завжди діють непередбачувані фактори (несприятливі погодні умови, несвоєчасна постановка комплектуючих агрегатів, запасних частин, зміна кон’юнктури ринку та ін.) і виникає потреба мати оцінну інформацію, щоб адекватним чином відреагувати на нову ситуацію.

Правове регулювання фінансово-контрольної діяльності в державі здійснюють два закони: закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 року № 2939-ХІІ та Закон України «Про Рахункову палату» від 11 липня 1996 року № 315/96-ВР. [2]

Для того, що б контроль виконував свою задачу–забезпечити досягнення цілей організації, він повинний мати наступні властивості[3]:

    стратегічна спрямованість контролю, тобто відбивати загальні пріоритети організації і підтримувати їх; орієнтація на результати. Контроль можна назвати ефективним тільки тоді, коли організація фактично досягає бажані цілі і може сформувати нові цілі, що забезпечують її виживання в майбутньому; відповідність справі. Для того щоб бути ефективним, контроль повинний відповідати контрольованому виду діяльності; своєчасність контролю. Своєчасність контролю полягає в часовому інтервалі між проведенням вимірів і оцінок, що адекватно відповідає контрольованому явищу. Також усунення відхилень, перш ніж вони приймуть серйозні розміри; гнучкість контролю. Контроль, як і плани, повинний бути досить гнучким і пристосовуватися до змін, що відбуваються; простота контролю. Для того щоб бути ефективним, контроль повинний відповідати потребам і можливостям людей, взаємодіючих із системою контролю і реалізуючи її; економічність контролю. Щоб контроль був економічно вигідний, відношення витрат до можливого прибутку в нього повинно бути досить низьким.

Залежно від ознак, взятих за основу класифікації, розрізняють декілька видів контролю (табл.1).

Таблиця 1 – Види контролю

Класифікаційна ознака

Вид контролю

1

2

за характером управлінняекономічнимивідносинами

на макрорівні:

фінансово-господарський

фінансово-економічний

загальноекономічний

господарський

на мікрорівні

адміністртивний

фінансово-господарський

фінансовий

господарський

за організаційними формами

державний

муніципальний

незалежний

контроль власника

відомчий

позавідомчий

громадський

приватний

аудит

за характером впливу на об’єкт

превентивний (запобіжний)

регулюючий

стимулюючий

за часом здійснення

попередній

поточний

наступний

за інформаційнимзабезпеченням

документальний

фактичний

за повнотоювивченнягосподарськихпроцесів

суцільний

вибірковий

комбінований

Продовження табл.1

1

2

по відношенню до господарюючогосуб’єкта контролю

зовнішній,

внутрішній

за передбачуваністювиконання

плановий

позаплановий

за періодичністюпроведення


Похожие работы

 
Тема: Функція менеджменту контролювання
Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат)
 
Тема: Виникнення та розвиток теорії і практики менеджменту. Суть менеджменту та основні напрями його розвитку. Суть менеджменту
Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат)
 
Тема: Контролювання — вид управлінської діяльності
Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат)
 
Тема: Контролювання ефективності рекламного звернення
Предмет/Тип: Реклама и PR (Реферат)
 
Тема: Етапи процесу контролювання та їх характеристика
Предмет/Тип: Другое (Реферат)