Читать реферат по предпринимательству: "Винагорода як засіб мотивації праці"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра міжнародноїекономіки РЕФЕРАТ

з курсу: «МЕНЕДЖМЕНТ»

на тему:

«Винагорода як засіб мотивації праці» Виконала:

студентка3 курсу, групиУС - 02

Домашевська А. К. Перевірив:

Григорська Н. М.

Київ- 2012 ЗМІСТГригорська Н. М. 1ВСТУП 31.Сучасні теорії мотивації праці 52.Винагороди та їх види 123.Механізм дії мотивації 20ВИСНОВОК 24

ВСТУП

Мотивація працівників є невід’ємною складовою при управлінні підприємством будь-якої сфери. Вона відіграє велику роль при управлінні працівниками незалежно від видів підприємств за критерійним поділом і від середовища в якому воно перебуває. Слід відзначити, що мотивація працівників набула особливо значення на фоні кризових явищ економіки, коли набуває значення максимального використання усіх наявних ресурсів підприємства у тому числі трудових.

За сучасних умов неодмінною складовою успіху підприємств, що функціонують у конкурентному середовищі та зорієнтовані на збереження й зміцнення свого лідерства в майбутньому, є персонал. Досить часто підприємство, яке виривається вперед завдяки правильному управлінню, залишається в лідерах, оскільки виконання подібних дій може виявитися нереальним для його конкурентів.

Персонал–єдиний з усіх чинників виробництва, що має творчу складову. У зв'язку з цим важливим є вміння керівництва підприємства сприяти розкриттю творчих здібностей працівників, зокрема шляхом ефективної мотивації їхньої діяльності.

Актуальність даної теми обумовлена тим, що розробка успішних заходів зі стимулювання персоналу є однією з необхідних умов підвищення продуктивності праці та прибутку на підприємстві в цілому. При цьому творча діяльність робітників сприяє формуванню нематеріальних активів підприємства, що сприяє росту його конкурентоспроможності.

Мета полягає у дослідженні основних видів винагороди, які керівництво підприємства може використовувати в процесі мотивації працівників до підвищення їхньої активності.

Завдання полягає у визначенні сучасних теорій мотивації праці та механізм дії мотивації.

У практиці діяльності сучасних підприємств набули поширення різноманітні стимули, тобто важелі або інструменти впливу на людей, які спонукають їх до праці. З метою прискорення роботи багато підприємств приділяє увагу стимулюванню не лише наукових працівників і конструкторів, а й інших співробітників, які залучені до цього процесу.

Розглядаючи поняття мотивація можна сказати, що вона має багатогранну сутність. З психологічноїточки зору мотивація – це прагнення людини до дії, в якій вона відчуває потребу, але не здатна приступити до неї або здійснити самостійно. Якщо безпосередньо розглядати підприємство то трудова мотивація – це процес стимулювання окремого працівника чи групи працівників до діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства, на продуктивне виконання прийнятих рішень або зазначених робіт.

Одним із найважливіших стимулів є винагорода, що може мати як грошову (матеріальну), так і не грошову (нематеріальну) форму. При цьому основна роль у стимулюванні належить саме грошовій винагороді, основними видами якої є: заробітна плата, премії, різного роду доплати та надбавки, дивіденди за акціями, участь у прибутках і участь у доходах.

    Сучасні теорії мотивації праці

На даний час існує декілька різних, але достатньо обґрунтованих теорій мотивації, які умовно можна поділити на три групи:первинні, що базуються на історичному досвіді поведінки людини в процесі праці;змістовні, що відображають зміст потреб тапроцесуальні, що вивчають процес винагородження.

Первинні теорії мотивації формувались виходячи з історичного досвіду поведінки людини і застосування простих стимулів примушування, матеріального і морального заохочення.

Першою теорією є теорія «ХY–Z». Теорію "X" розробив Ф. Тейлор, а згодом розвинув і доповнив її Д. МакГрегор, добавивши теорію "У". Теорія "2" була запропонована пізніше В. Оучі. Ці три теорії це зовсім різні моделі мотивації, що орієнтуються на різний рівень потреб, і відповідно на різні стимули до праці (табл. 1).

Таблиця 1

Основні тези теорій мотивації "«Х–Y–Z»

Теорія "X"

Теорія "Y"

Теорія "Z"

1. В мотивах людини переважають біологічні потреби. 2. Звичайна людина намагається уникати роботи і тому роботу треба нормувати. 3. Більшість людей тільки через примушування можуть здійснювати необхідні дії для досягнення мети підприємства. 4. Більшість людей бажають, щоб ними управляли і не прагнуть брати на себе відповідальність, мають невисокі амбіції і бажають знаходитись в безпечній ситуації.5. Якість роботи низька і тому потрібен постійний контроль.

1. В мотивах людини переважають соціальні потреби і бажання гарно працювати. 2. Фізичні і емоційні зусилля на роботі є природними для людини. 3. Людина може сприймати роботу як джерело задоволення або як покарання залежно від умов праці. 4. Відповідальність і зобов'язання залежать від винагородження за працю.5. Більшість людей прагне використовувати свої знання і досвід, брати на себе відповідальність.

1. В мотивах людини поєднуються соціальні і біологічні потреби. 2. Люди прагнуть працювати в групі і групового методу прийняття рішень. 3. Повинна існувати індивідуальна відповідальність за результати праці. 4. Кращим буде неформальний контроль за результатами праці. 5. На підприємстві повинна існувати постійна ротація кадрів і самоосвіта, повільна службова кар'єра.6. Адміністрація повинна проявляти постійну турботу про людину, забезпечувати йому довгостроковий найом, а людина – основа будь–якого колективу і саме вона забезпечує успіх підприємства.

Джерело:[10, с.205]

Таким чином, працівники, які охарактеризовані цими теоріями, утворюють різні групи людей і потребують застосування різних мотивів поведінки і стимулів до праці. На підприємстві існують всі типи людей, і застосування тієї чи іншої концепції мотивації визначається питомою вагою працівників конкретного типу в групі.

До змістовних теорій мотивації належать: теорія потреб А. Малоу, теорія існування, зв'язку і росту К. Альдерфера, теорія придбаних потреб Д. МакКлелланда, теорія двох факторів Ф. Герцберга.

Теорія потреб А. Маслоу базується на біхевіористичній доктрині – вивченні поведінки людей, абстрагуючись від вивчення свідомості, мислення. Теорія ґрунтується на таких позиціях:

    люди постійно відчувають різні потреби; люди відчувають певний набір потреб, які можна об'єднати в групи; групи потреб знаходяться в ієрархічній залежності одна від одної; потреби, якщо вони не задоволені, примушують людину діяти; якщо потреба задовольняється то її місце займає інша; потреби в основі піраміди вимагають першочергового задоволення; потреби більш високого рівня починають активно діяти тільки після задоволення потреб низового рівня; потреби вищого рівня можуть бути задоволені більшою кількістю способів ніж низового.

Відповідно з теорією А. Маслоу існує п'ять груп потреб (рис. 1):

    фізіологічні (їжа, вода, одяг, повітря, тепло, секс тощо); безпеки і захищеності (захист від фізичної і психологічної небезпеки); соціальні (відчуття причетності до певних соціальних груп: сім'я, школа, трудовий колектив); поваги та визнання (повага з боку оточення – керівників, підлеглих, самоповага); самовираження (реалізація власних можливостей).

Згідно з А. Маслоу перші дві групи потреб є первинними (вимагають першочергового задоволення), три інші – вторинними. Людина передусім задовольнятиме перші дві групи потреб, що слід брати до уваги в менеджменті. При цьому на формування потреб значною мірою впливають національні особливості, рівень культури, освіти, праве забезпечення рівності при задоволенні потреб підлеглих із вигодою для організації.

Рис. 1.


Похожие работы

 
Тема: Винагорода за користування інтелектуальною власністю.
Предмет/Тип: Основы права (Реферат)
 
Тема: Винагорода за користування інтелектуальною власністю.
Предмет/Тип: Основы права (Реферат)
 
Тема: Винагорода за користування інтелектуальною власністю
Предмет/Тип: Эктеория (Реферат)
 
Тема: Винагорода за користування інтелектуальною власністю
Предмет/Тип: Авиация и космонавтика (Реферат)
 
Тема: Зовнішня та внутрішня винагорода Роль винагороди у мотивації
Предмет/Тип: Авиация и космонавтика (Реферат)