Читать курсовая по предпринимательству: "Спільне підприємництво"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Зміст

Зміст 2Вступ 3розділ 1 Передумови створення Спільного Підприємства з іноземним партером 6Розділ 2. Аналіз факторів макросередовища СП 13Розділ 3. Аналіз фінансового стану іноземного партнера 30РОЗДІЛ 4. Соціокультурні особливості ділового спілкування з іноземним партнером 36Розділ 5. Обгрунтування доцільності створення СП з іноземним партнером 42Висновок 45Список джерел інформації 46

Вступ

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах жодна країна не в змозі забезпечити ефективний, динамічний розвиток своєї економіки без співробітництва з іншими країнами. В основі економічної інтеграції різних країн знаходиться міжнародний поділ праці, який обумовлює формування світогосподарських зв'язків. Першою, найбільш поширеною формою цих зв'язків є світова торгівля. Вона існує поряд із такими формами, як створення світових ринків товарів, капіталу та робочої сили, науково-технічне і виробниче співробітництво, міжнародні валютно-грошові і розрахунково-кредитні відносини.

У міжнародній практиці спільне підприємництво виступає як сукупність різноманітних форм виробничо-господарської діяльності партнерів із декількох країн, в основі якої лежить поєднання зусиль, фінансових коштів, матеріальних ресурсів, довготермінової гарантії збуту товарів, систематичного оновлення продукції, науково-технічної та торговельної кооперації, участі у прибутках, розподілі технічних та інвестиційних ризиків. Спільне підприємство (СП) передбачає наявність власності у спільному володінні, яка управляється партнерами по СП. Кожен із партнерів робить свій внесок у створення підприємства, має право на отримання частки прибутку, адекватної внеску, а також на управління підприємством. Усі ризики, пов'язані з діяльністю СП, розподіляються партнерами, як правило, згідно з розміром внеску. Це означає, що партнери повинні постійно знаходити єдині, переважно компромісні рішення.Спільне підприємство - це об'єднання інвестицій (як правило, у формі юридичної особи), що належать двом і більше особам (фізичним чи юридичним), одне з яких є немісцевим або іноземним, а також іноземній державі, вироблене на території приймаючої держави для здійснення підприємницької діяльності.

Вихідні дані:

Таблиця 1 – Вихідні дані

Варіант 9

Назва підприємства

Kingan

Країна походження

Китай

Галузь, сфера діяльності

Виробництво жіночого одягу

Можливий внесок до статутного фонду

20 тис. євро одразу та 40 тис. євро через 2 роки

Власний капітал на кінець року, тис. євро

23400

Поточні зобов’язання на кінець року, тис. євро

17000

Оборотні активи на початок року, тис євро

11000

Оборотні активи на кінець року, тис. євро

15000

Необоротні активи на кінець року, тис євро

20500

Виторг від реалізації продукції за вирахуванням ПДВ, тис. євро

19000

Прибуток від операційної діяльності, тис. євро

4950

Дебіторська заборгованість, тис. євро

4900

Українське підприємство «Укрпапір» (м. Харків) приймає рішення про вихід на зарубіжний ринок шляхом створення СП з іноземним партнером. «Укрпапір» виробляє канцелярську папір та картонну тару.

Канцелярська папір реалізується через мережу супермаркетів «Топольок», «Караван», «Fozzy». Картонна тара виготовляється на замовлення і реалізується оптом з власного складу, розташованого в м. Харкові. Також можлива доставка продукції власним автотранспортом компанії «Укрпапір».

Підприємство має 20-річний досвід роботи на ринку України, володіє значними виробничими потужностями, кваліфікованими трудовими ресурсами. «Укрпапір» має можливість внесення до статутного фонду майбутнього СП 50 тис. євро в поточному році. В останні роки господарська діяльність підприємства характеризується наявністю низки проблем:

1) скорочення обсягів збуту стандартного паперу і картонно-тарної продукції;

2) обладнання підприємства вимагає модернізації;

3) розробка нових видів продукції (тари з багатошарового гофрокартону, упаковка з рекламною функцією) не впроваджується у виробництво при відсутності інвестиційних ресурсів;

4) застаріла, консервативна система менеджменту на підприємстві.

Потенційним партнером для створення СП обрана зарубіжна компанія, господарська діяльність якої характеризується такими показниками:

Метою курсової роботи є отримання навичок аналізу передумов створення та перспектив функціонування спільних підприємств, а також необхідно обґрунтувати доцільність вибору СП як форми міжнародної кооперації на прикладі українського підприємства "Укрпапір" (м. Харків). Яка приймає рішення про вихід на закордонний ринок шляхом створення СП з іноземним партнером. "Укрпапір" виробляє канцелярську папір і картонну тару.

розділ 1 Передумови створення Спільного Підприємства з іноземним партером

Згідно з законом України “Про ЗЕД” серед видів ЗЕД виділяється спільна підприємницька діяльність.

Спільне підприємництво – це діяльність, що ґрунтується на співробітництві з іноземними підприємствами або підприємцями та на спільному розподілі прибутків і ризику від його здійснення.

Спільним може бути підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, якщо протягом року в його статутному фонді з’являється іноземна інвестиція, що становить не лише 20% статутного капіталу.

Створення спільних підприємств передбачається Господарським Кодексом України у п’яти організаційно-правових формах:

1) акціонерне товариство;

2) повне товариство;

3) товариство з обмеженою відповідальністю, додатковою;

4) командитне товариство.

Згідно з чинним законодавством України, що регулює механізми організації та функціонування СП, до останніх належать підприємства будь-якої правової форми, створені відповідно до законодавства України, якщо протягом календарного року в його статутному фонді є кваліфікаційна іноземна інвестиція не менш як 20% статутного капіталу і водночас не менша від суми, еквівалентної певній кількості доларів США, а саме:

    у разі здійснення інвестиції у вигляді рухомого та нерухомого майна, прав інтелектуальної власності, прав на здійснення господарської діяльності для банків та інших кредитно-фінансових закладів – 100 тис. дол. США;у разі здійснення її в конвертованій валюті, валюті України при реінвестиціях, цінних паперах тощо для банків та інших кредитно-фінансових закладів – 1 млн. дол. США, для інших підприємств (організацій) – 500 тис. дол. США.

Спільні підприємства (СП) виступають одночасно як форма використання іноземного капіталу і різновид організації та здійснення конкретної господарської діяльності, де відбувається безпосереднє зіткнення інтересів учасників. Принципова відмінність СП від інших форм міжнародного співробітництва полягає у тому, що взаємодія партнерів знаходить відображення у єдиній правовій формі. Це, у свою чергу, має велике значення з точки зору правового регулювання. Обрання СП у якості форми співробітництва свідчить і про вибір відповідного правового регулювання, а саме права країни-реципієнта капіталу. До установчого договору про створення СП може бути внесено умову, яка визначає конкретні відносини сторін на основі норм права іншої держави (не тієї, де підприємство створене і функціонує), що узгоджується з принципом свободи вибору права договору. Однак і в такому випадку щодо СП застосовується в цілому законодавство країни, де воно засноване, а внесення положення, яке передбачає застосування закону іншої держави, можливе на основі того, що право країни заснування це допускає. Крім того, такі положення можуть стосуватися лише несуттєвих умов договору. Отже, економічне співробітництво у формі спільного підприємства у правовому аспекті передбачає організацію єдиного суб'єкта права, що регулюється єдиною системою правових норм. У цьому й полягає основна відмінність даного виду міжнародного співробітництва від інших його