Читать реферат по предпринимательству: "Планування як функція менеджменту"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

План.

Вступ.

1.Суть планування.

2.Стратегічне планування.

Висновок.

Використана література.

Вступ.

Час, в який ми живемо, - епоха змін. Наше суспільство здійснює вик-лючно важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і безпо-воротну перебудову. У соціально-політичному житті це перехід від тоталі-таризму до демократії, в економіці - від адміністративно-командної системи до ринку, в житті окремої людини - перетворення його з "гвинтика" в самос-тійного суб'єкта господарської діяльності. Такі зміни в суспільстві, в еконо-міці, в усьому нашому життєвому устрої складні тим, що вони вимагають зміни нас самих.

У спрощеному розумінні, менеджмент - це уміння домагатися постав-лених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших лю-дей. Менеджмент - по-російськи "управління" - функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Менеджмент - це також область людського знання, що допомагає здійснити цю функцію. Нарешті, менеджмент як збиральне від менеджерів - це певна категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу по управлінню.

А управління розглядається як процес, тому що робота по досягненню цілей за допомогою інших - ця не якась одноразова дія, а серія безперервних взаємозв'язаних дій. Ці дії, кожне з яких саме по собі є процесом, дуже важ-ливі для успіху організації. Їх називають управлінськими функціями. Кожна управлінська функція теж є процесом, тому що також складається з серії взаємозв'язаних дій. Процес управління є загальною сумою усіх функцій.

Процес управління (менеджмент) має чотири взаємозв'язані функції: планування, організація, мотивація і контроль.

Планування здійснюється в контексті місії організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. Стратегічне планування стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно вимальовує загальні контури майбутнього організації; в якості засобів - показує, як ця ціль повинна досягатися. Отже, стратегічне планування - це прогнозне управління, пов’язане з розробкою і концептуалізацією уявлень про те, куди прямує організація. Планування повинне суміщатися з практикою поточного управління. Завжди необхідно пам’ятати, що стратегія це засіб для створення додаткової вартості.

    Суть планування.

Планування являється однією з основних функцій управління. Воно представляє собою процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації.

Планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функції організації, мотивації і контролю, орієнтовані на розробку стратегічних планів. Процес планування забезпечує основу для управління членами організації.

Планування - це процес визначення головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, направленої на придбання та використання цих ресурсів.

Планування має на меті довгострокове забезпечення результативності підприємства і освоєння його нових можливостей. Для цього необхідно, перш за все, найбільш повно враховувати зміни в навколишньому середовищі, які являють собою потенційні загрози і майбутні можливості для підприємства. Потрібно передбачити непідконтрольні сили, критичні тенденції з боку оточення та обмежити їх можливий вплив на підприємство.

Суть планування проявляється в конкретизації цілей розвитку всієї фірми та кожного підрозділу окремо на певний період; визначенні господарських завдань, засобів їх досягнення, термінів та послідовності реалізації; виявлення матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, які необхідні для вирішення поставлених завдань.Таким чином, призначення планування як функції управління полягає в нама-ганні завчасно врахувати за можливістю всі внутрішні та зовнішніфактори, що забезпечують сприятливі умови для нормального функціонування і розвитку підприємств. Воно передбачає розробку комплексу заходів, які визначають послідовність досягнення конкретних цілей з урахуванням можливостей найефективнішого використання ресурсів кожним виробничим підрозділом і всією фірмою. Тому планування повинно забезпечити взаємозв'язку між окремими структурними підрозділами фірми, які включають всю технологічну ланку: наукові дослідження і розробки, виробництво та збут.Ця діяльність опирається на виявлення та прогнозування споживчого попиту, аналіз й оцінку наявних ресурсів та перспектив розвитку господарської кон'юнктури. Звідси випливає необхідність зв'язку планування з маркетингом та контролем з метою постійного коригування показників виробництва і збут слідом за змінами попиту на ринку.У залежності від змісту, мети і завдань виділяють такі форми планування та види планів:1. Форми планування в залежності від тривалості планового періоду:перспективне планування (прогнозування);середньострокове планування;поточне (бюджетне, оперативне) планування.2. Види планів:а) в залежності від змісту господарської діяльності - плани науково-дослідницьких та дослідницько-конструкторських робіт; виробництва ізбуту; матеріально-технічного постачання; фінансовий план;б) в залежності від організаційної структури підприємства (фірми) —плани виробничої дільниці; плани дочірньої компанії.Планування - це початковий етап управління. Однак це є не єдиний акт, а процес, який триває до завершення комплексу операцій, що плануються.Планування містить у собі визначення:кінцевої та проміжної мети;завдань, вирішення яких необхідне для досягнення мети;засобів та способів їх вирішення;необхідних ресурсів, їх джерел і способу розподілу.Нині значна увага приділяється перспективному плануванню як інструменту централізованого управління. Таке планування охоплює період від 10-ти до 20-ти років (частіше 10-12 років). Воно передбачає розробку загальних принципів орієнтації фірми на перспективу (концепцію розвитку); визначає стратегічний напрям і програму розвитку, зміст і послідовність здійснення найважливіших заходів, які забезпечують досягнення поставленої мети. Перспективне планування допомагає приймати рішення з комплексних проблем діяльності фірми в міжнародному масштабі:- визначення напрямів і розмірів капіталовкладень та джерел їхфінансування;- впровадження технічних новинок і прогресивної технології;- диверсифікація виробництва й оновлення продукції;- форми здійснення закордонних інвестицій в умовах придбання нових підприємств;- удосконалення організації управління в окремих підрозділах і кадровій політиці.В системі перспективного планування в залежності від методології і мети розрізняють довгострокове і стратегічне планування.В системі довгострокового планування використовується метод екстраполяції, тобто використання результатів показників минулого періоду і на основі визначення оптимістичної мети поширення декількох завищених показників на майбутній період, розраховуючи нате, що майбутнє буде краще, ніж минуле.Системи довгострокового планування застосовують в 70-80 відсотків найбільших японських корпорацій, які організують планування таким чином:вибираються 5-Ю ключових стратегій і навколо них формують політику довгострокового розвитку;одночасно приймаються середньострокові плани для об'єднання стратегій в єдине ціле і ув'язки з розподілом ресурсів;вище керівництво визначає мету кожному підрозділу, а підрозділ розробляє кількісні плани досягнення цієї мети "знизу—доверху".Стратегічне планування має на меті дати комплексне наукове обгрунтування проблем, з якими може зіткнутися фірма в майбутньому, і на цій основі роз-робити показники розвитку фірми на плановий період. За основу при розробці стратегічного плану беруть:аналіз перспектив розвитку фірми, завданням якого є виявлення тенденцій і факторів, що впливають на розвиток відповідних тенденцій;аналіз позицій у конкурентній боротьбі, завдання якого полягає у визначенні, наскільки конкурентоспроможна продукція фірми на різних ринках і що фірма може зробити для поліпшення результатів роботи в конкретних


Похожие работы

 
Тема: Планування як функція менеджменту 2
Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат)
 
Тема: Планування як функція менеджменту
Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат)
 
Тема: Планування як функція менеджменту
Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат)
 
Тема: Планування як функція менеджменту
Предмет/Тип: Менеджмент (Курсовая работа (т))
 
Тема: Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту
Предмет/Тип: Менеджмент (Курсовая работа (т))