Читать диплом по туризму: "Сучасний стан та територіальні особливості туристичної інфраструктури Івано-Франківської області"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

74 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Магістерська робота зі спеціальності

8.050201 «Менеджмент організацій і адміністрування» Студент:

509 група, факультет географічний

Чокалюк Інна Геннадіївна

______________

(підпис) Науковий керівник:

к.с.г.н, доцент

Данілова Ольга Миколаївна

______________

(підпис)

Робота захищена на засіданні ДЕК Робота розглянута і рекомендована до

З оцінкою «________»захисту на засіданні кафедри економічної

Протокол ДЕК ________географії та екологічного менеджменту

від «___»________2012 р.Протокол №___від «___»________2012р.

Завідувач кафедри

________ Руденко В.П.

Чернівці – 2012

АННОТАЦІЯ

І. Г. Чокалюк

Сучасний стан та територіальні особливості туристичної інфраструктури Івано-Франківської області

В процесі формування ринкового середовища в Україні значне місце припадає на реформування туристичної галузі. Її основою є туристична інфраструктура. Івано-Франківська область має значний туристично-рекреаційний потенціал. Підвищення ефективності використання туристичної інфраструктури можливе за рахунок реконструкції старих закладів та будівництва нових. Все це відбувається з використанням сучасних методів менеджменту та маркетингу на основі існуючих можливостей, які можуть дати значні економічні й соціальні результати для розвитку туризму на Іванофранківщині.

Ключові слова: туризм, туристична індустрія, туристична діяльність, туристична інфраструктура, лікувально-оздоровчий туризм, санаторно-курортні та оздоровчі заклади, готелі, розважальні заклади культури та мистецтва.

ANNOTATION

I. Chokalyuk

Current state and territorial characteristics tourism infrastructure in Ivano-Frankivsk region

In the process of market environment in Ukraine accounts for a significant place on the reform of the tourism industry. Its basis is a tourist infrastructure. Ivano-Frankivsk region has considerable tourist potential. Increased efficiency of tourism infrastructure is possible by upgrading old facilities and building new ones. All this takes place using modern methods of management and marketing, building on existing capabilities that can provide significant economic and social returns for tourism development in Ivano-Frankivsk region.

Keywords: tourism, travel industry, tourism, tourist infrastructure, medical and health tourism, spa and wellness facilities, hotels, entertainment culture and art.

ВСТУП

Актуальність теми визначається тим, що у наш час туризм став одним із найприбутковіших видів бізнесу у світі. За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), він використовує приблизно 7% світового капіталу, на туризм припадає 11% світових споживчих витрат і він дає 5% усіх податкових надходжень. Ці цифри характеризують прямий економічний ефект функціонування індустрії туризму. Розвинений туризм називають одним з головних феноменів XX ст.

Туризм є однією із пріоритетних галузей економіки України.

Стабільний розвиток туризму передбачає, перш за все, розбудову матеріально-технічної бази, забезпечення якості обслуговування відповідно до міжнародних стандартів.

Враховуючи значний рекреаційний потенціал Івано-Франківської області, підвищення стану туристичної інфраструктури за рахунок реконструкції старих закладів та будівництва нових структур, може дати значні економічні й соціальні результати для розвитку туризму на Іванофранківщині.

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є оцінка сучасного стану та дослідження регіональних особливостей туристичної інфраструктури як чинника розвитку туризму в Івано-Франківській області.

Для досягнення мети потрібно було вирішити наступні завдання:

    охарактеризувати теоретико-методичні аспекти дослідження туристичної інфраструктури;розглянути та проаналізувати чинники, які впливають на розвиток туристичної інфраструктури Івано-Франківської області;проаналізувати забезпеченість Івано-Франківської області закладами розміщення, відпочинку та розваг ;проаналізувати територіальні відмінності забезпеченості Івано-Франківської області закладами туристичної інфраструктури;розкрити проблем та перспектив розвитку туристичної галузі в Івано-Франківській області.

Об’єктом дослідження є туристична інфраструктура Івано-Франківської області.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних аспектів функціонування та розвитку туристичної інфраструктури на базі рекреаційних ресурсів Івано-Франківської області.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці, як вітчизняних, так і закордонних вчених із туризму, рекреалогії, менеджменту, маркетингу, статистики.

Методи досліджень – історичний, індуктивний та дедуктивний методи, метод аналізу аналогових об’єктів та складання діаграм.

Магістерська робота складається із вступу, 4-х розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 113 сторінок комп’ютерного текстового набору, в тому числі 13 таблиць, 13 рисунків, список використаних джерел (включає 36 найменувань).

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

      Сутність поняття туристична інфраструктура

Термін "інфраструктура" бере початок від лінгвістичної суті латинських слів infra – “нижче, під”,structure – “розміщення, будівництво”, що означає основу, фундамент. Термін був уперше використаний ще на початку нинішнього сторіччя в економічному аналізі для позначення об'єктів і споруджень, що забезпечують нормальну діяльність збройних сил. В 40-і 20 століття роки на Заході під інфраструктурою стали розуміти сукупність галузей, що сприяють нормальному функціонуванню виробництва матеріальних благ і послуг.

У сучасному світі туризм – це явище багатогранне, яке тісно взаємопов’язане з різними галузями, зокрема з географією, історією, архітектурою, медициною, культурологією, спортом та багатьма іншими. Однак, жодна з них не може повністю і вичерпно охарактеризувати його як об’єкт власних досліджень і жоден з існуючих соціально-економічних інститутів не в змозі самостійно розв’язати комплекс туристичних проблем.

Існує багато поглядів на туризм як на галузь господарства, так і на міжгалузевий комплекс або ринок, де туристичне підприємство з продукції різних галузей формує туристичний продукт. Однозначно прийнятого визначення щодо терміну «туризм» немає, але серед найбільш точних можна виокремити наступні:

        ● Згідно Всесвітньої туристичної організації (ВТО) «туризм» (від французького tour −прогулянка, поїздка) являє собою подорож у вільний час, один із видів активного відпочинку.

        ● Закон України «Про туризм» визначає це явище як «тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання з оздоровчою або професійно-діловою метою без заняття оплачуваною діяльністю». 

        ● За Н.Ф. Реймерсом, туризм − це будь-яка подорож з метою відпочинку та знайомства з новими регіонами й об’єктами.

        ● О.О. Бейдик вважає, що «туризм» − це форма масового подорожування та відпочинку з метою ознайомлення із навколишнім середовищем, що характеризується екологічною, освітянською та іншими функціями.

  Отож, можна підсумувати все вище сказане і визначити, що у будь-якому випадку термін «туризм» характеризує діяльність осіб, які подорожують і перебувають у місцях, що знаходяться за межами їхнього звичайного середовища протягом періоду, що не перевищує одного року підряд з метою відпочинку, діловими та іншими цілями без отримання матеріального прибутку. Отже, туризм є популярною формою організації відпочинку, проведення дозвілля, пізнання рідного краю, навколишнього середовища, знайомства з історією, культурою і традиціями певної країни тощо.

На сьогоднішній день туризм став явищем, що увійшло у повсякденне життя майже третини населення планети. Більше того, на початку XXI ст. туризм за обсягами доходу справедливо посів третє місце серед провідних галузей світової економіки. За чисельністю працівників індустрія туризму також стала однією з найбільших в світі – в ній зайнято