Читать диплом по предпринимательству: "Cоціальні методи менеджменту та механізми їх застосування на підприємстві"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Укоопспілка

Львівська комерційна академія Кафедра менеджменту ДИПЛОМНА РОБОТА

соціальні методи менеджменту та механізми їх застосування на підприємстві студента факультету менеджменту

спеціальності 7.03060101

“Менеджменту організацій і адміністрування”

Курчака Василя Романовича

Науковий керівник:

Стецько Мар'яна Ігорівна Консультант: к. е. н., доц.

Курак Олександра Ярославівна Львів 2012

Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ 5 1.1. Сутність соціальних методів в управлінні. 5 1.2. Застосування соціальних методів у трудовому колективі 14 1.3. Соціальна політика підприємства та роль керівника у системі соціального управління 24 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ У ТЗОВ “КАСКАД РЛ” 31 2.1. ТзОВ “Каскад РЛ” як суб'єкт господарювання 31 2.2. Аналіз соціального середовища ТзОВ “Каскад РЛ” 38 2.3. Особливості застосування соціальних методів у ТзОВ “Каскад РЛ” 45 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У ТЗОВ “КАСКАД РЛ” 54 3.1. Напрями вдосконалення соціальної політики ТзОВ “Каскад РЛ” 54 3.2. Шляхи вдосконалення соціального управління трудовим колективом ТзОВ “Каскад РЛ” 62 3.3. Удосконалення регулювання соціальним розвитком трудового колективу ТзОВ “Каскад РЛ” 70 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 78 4.1. Охорона праці в ТзОВ “Каскад РЛ” 78 4.2. Охорона праці менеджера 81 4.3. Безпека життєдіяльності в ТзОВ “Каскад РЛ” 86 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 100 ДОДАТКИ 103

ВСТУП

Процес соціального управління здійснюється за допомогою цілеспрямованої дії суб'єкта управління на об'єкт управління, на волю людей, під якою розуміється регулюючий чинник свідомості, що виражається в здатності людини здійснювати цілеспрямовані дії. Воля регулює поведінку людей, направляє дії людей на досягнення поставленої мети. Для досягнення єдності людей потрібно добиватися єдності їх волі.Єдність волі досягається завдяки узгодженню цілей і порядку діяльності, підпорядкуванню однієї волі іншій. Дія суб'єкта управління на волю об'єкта управління здійснюється різними прийомами, засобами, способами, які іменуються методами соціального управління. Отже, метод управління — це спосіб практичного здійснення цілей, завдань і функцій управління. Вміст методу управління дає відповідь на питання про те, як, яким способом найраціональніше можна досягти цілей управління, здійснити управлінську діяльність. Методи управління знаходяться в діалектичній єдності з цілями управління. Мета обумовлює специфіку використання методів, вибір методів до певної міри визначає реальність досягнення поставлених цілей. Але, з іншого боку, методи показують, яким чином досягаються цілі управління. Методи визначають якісну сторону управління. Їх вдосконалення означає поліпшення управління.З вмісту характеристики методів соціального управління виходить, що методам управління властиві наступні характерні межі: вони виражають зв'язок суб'єкта управління з об'єктом управління; метод — це засіб, спосіб здійснення дії суб'єкта управління, що управляє, на об'єкт управління, тобто дія однієї людини на іншу, одного колективу людей на іншій, однієї людини на колектив або колективу на одну людину; методи — це способи впорядкування, організації процесів, що відбуваються в системах управління, прийоми, за допомогою яких досягаються загальні цілі спільної діяльності людей; методи управління є найбільш рухливим і активним елементом в системі управління; методи управління носять альтернативний характер; у державному управлінні вони є інструментами політики держави які використовуються державним апаратом для досягнення політичних цілей. Актуальність теми дослідження. На тлі радикальних змін в менеджменті за останніх 15—20 років дивним виглядає сам факт, що управління персоналом, що було досить рядовою і маргінальною управлінською діяльністю, не зникло зовсім, а, навпроти, переживає справжній розквіт. Таким чином, робота в даному напрямі не лише цікава, але і необхідна. Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є ТзОВ “Каскад РЛ”, що знаходиться за адресою: Україна, Львівська обл., Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Слюсарська, буд.1. Мета дипломної роботи: дослідити використання соціальних методів управління колективом на ТзОВ “Каскад РЛ”, і розробити рекомендації щодо їх впровадження і більш ефективного використання. Завдання дипломної роботи: • розкрити значення соціальних методів управління на підприємстві;• проаналізувати використання соціальних методів управління у ТзОВ „Каскад РЛ”; • запропонувати шляхи покращення застосування соціальних методів менеджменту у ТзОВ „Каскад РЛ”

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ1.1. Сутність соціальних методів в управлінні.

Менеджмент використовує різноманітні способи, підходи та прийоми, які дають можливість: упорядкувати, націлити (спрямувати) та ефективно організувати виконання притаманних йому функцій, процедур і операцій, необхідних для здійснення управлінського впливу. В сукупності способи здійснення управлінської діяльності, які застосовуються для визначення та досягнення її мети, виступають як методи менеджменту. [9, с. 210] Методи управління — це способи впливу на окремих працівників і трудові колективи в цілому, які необхідні для досягнення цілей фірми (підприємства, організації). [7, с. 133] Управління фірмою (підприємством, організацією) спрямоване на людей, коло їхніх інтересів, передусім матеріальних. Тому основою класифікації методів управління є внутрішній зміст мотивів, якими керується людина у процесі виробничої чи іншої діяльності. За своїм змістом мотиви діяльності можна поділити на матеріальні, соціальні та мотиви примусового характеру. [7, с. 155] Важливе місце в системі управління займають соціальні методи управління. їх значення визначається суттєвою роллю соціальних факторів у функціонуванні і розвитку таких систем, як підприємство, галузь, народне господарство в цілому. Під соціальними методами управління розуміють систему заходів і важелів впливу на соціально-психологічний клімат колективу і його окремих працівників. Методи соціального управління спрямовані на гармонізацію соціальних відносин у колективі, задоволення соціальних потреб працівників, розвитку особистості, соціального захисту та інших. Соціологічні методи грають важливу роль в управлінні персоналом, вони дозволяють встановити призначення і місце співробітників в колективі, виявити лідерів і забезпечити їх підтримку, пов'язати мотивацію людей з кінцевими результатами виробництва, забезпечити ефективні комунікації і вирішення конфліктів в колективі.Систему соціального управління становлять: Методи управління — планування, організація, контроль, облік, аналіз, стимулювання, виховання [5, с. 55]. Засоби цілеспрямованого впливу на соціальні процеси — управлінські рішення, виробничі завдання, розпорядження, накази, прохання, норми, стимули, санкції; Організаційна структура — внутрішня побудова системи, яка відбиває особливості розподілу та кооперації праці, технічні засоби збирання, збереження та передавання інформації, мотивацію тощо [5, с. 57]. Ядром системи управління є люди — керівники, спеціалісти, допоміжний персонал і робітники. Система управління спрацьовує на всіх рівнях вияву соціальних процесів (суспільство, організація, особистість). Найбільш загальна її соціальна мета — використання організаційно-технічних, економічних і соціальних можливостей об'єкта управління для розв'язання соціальних завдань. [5, с. 58] Нинішня життєдіяльність будь-якої соціальної організації потребує вдосконалення системи управління, позбавлення її бюрократизму та формалізму. Розробка та запровадження відповідної системи управління починається зі збирання інформації. Ця функція відкриває управлінський цикл, і її сутність проявляється в обґрунтуванні мети управління, завдань та


Похожие работы

 
Тема: Методи менеджменту
Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат)
 
Тема: Методи менеджменту
Предмет/Тип: Менеджмент (Контрольная работа)
 
Тема: Система та методи контролю податкового менеджменту
Предмет/Тип: Бухучет, управленч.учет (Реферат)
 
Тема: Методи і технологія інформаційного забезпечення менеджменту
Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат)
 
Тема: Необхідність та проблеми застосування менеджменту в Україні. Методи управління
Предмет/Тип: Менеджмент (Контрольная работа)