Читать курсовая по страхованию: "Страхування життя в Україні"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

36 ЗМІСТ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 1.1. Сутність і необхідність страхування життя 1.2. Форми і види страхування життя РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ2.1. Особливості договору страхування життя 2.1. Динаміка розвитку і загальний аналіз ринку страхування життя в УкраїніРОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

3.1 Досвід функціонування ринків страхування життя зарубіжних країн

3.2Проблемистрахування життя в Україні та шляхи їх вирішення

ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИВСТУП

Усі види людської діяльності й усе життя в суспільстві пов'язана з ризиком втратити життя, здоров'я і майна, внаслідок зміни ринкової кон'юнктури можуть не виправдатися розрахунки прибутку. Причому час і масштаби подібних подій заздалегідь не можуть бути оцінені. Вони визначаються широким набором випадкових факторів.

Наявність непередбачених обставин, що супроводжують господарську та побутову діяльність людини, визначає необхідність у заходи запобігання або відшкодування втрат, що виникають у результаті випадкових подій. Розробка, впровадження в практику і повсякденне застосування системи подібних заходів стають частиною людського побуту і культури.

Страхування - це такий вид необхідної суспільно корисної діяльності, за якої громадяни і організації заздалегідь страхують себе від несприятливих наслідків у сфері їх матеріальних і особистих нематеріальних благ шляхом внесення грошових внесків у особливий фонд спеціалізованої організації (страховика), яка надає страхові послуги, а ця організація при настання вказаних наслідків виплачує за рахунок коштів цього фонду страхувальнику або іншій особі обумовлену суму.

Актуальність курсової роботи полягає в тому ,що в умовах переходу до ринкових відносин страхування стає об'єктивно необхідним елементом всього господарського механізму. Сфера його застосування значно розширюється, охоплюючи всі форми власності, сімейні відносини, залучаючи широке коло нових зацікавлених страхувальників.

Метою курсової роботи є виявлення проблем та перспектив розвитку страхування життя в Україні. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: розібрати поняття страхування життя; розглянути його форми та види; провести аналіз страхування життя в Україні; окреслити проблеми і перспективи розвитку страхування життя.

Предметом дослідження є страхування життя як вид особистого страхування.

Об'єктом дослідження є особисте страхування, як галузь страхування, пов'язане з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням страхувальника або застрахованої особи.

Суб'єктом є страхові компанії, що здійснюють страхування життя. При написанні роботи були використані наступні методи: статистичний і розрахунково-аналітичний.

Структурно робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатку.РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

1.1. Сутність і необхідність страхування життя.

Для того щоб громадяни мали можливість понад чи крім виплат і пільг за спеціальним страхуванню задовольняти свої соціальні потреби, широко проводиться особисте страхування, страхові внески за яким сплачуються за рахунок сімейних доходів.

Особисте страхування являє собою механізм захисту від ризиків, пов'язаних із суспільним виробництвом, стихійними лихами, втрати здоров'я та інших життєвих обставин, що потребують значних фінансових коштів, які у конкретної людини можуть бути відсутні.

Особисте страхування в Україні існує вже багато років і отримало велику популярність. По особистому страхуванню виявляється грошова допомога громадянам і їх сім'ям, що дозволяє повністю або частково подолати втрати в доходах у зв'язку з втратою здоров'я застрахованим особам або настанням смерті члена сім'ї.

Особисте страхування постійно вдосконалюється, поліпшуються умови діючих видів страхування, вводяться нові його види з метою більш повного задоволення потреб населення у страховому захисті.

Особисте страхування в свою чергу підрозділяється на 2 підгалузі - страхування життя та страхування від нещасних випадків.[4]

Страхування життя - підгалузь особистого страхування, що включає в себе сукупність видів страхування, за умовами яких страховик виплачує застрахованій особі або її правонаступника певну грошову суму при дожитті застрахованого до певного віку, події чи дати, або в разі його смерті.

До страхування життя відносяться такі види: страхування на дожиття; страхування на випадок смерті; страхування життя ризикове (наприклад, на випадок смерті і втрати працездатності); страхування життя з знижується внеском; страхування дітей; страхування до певного терміну (страхування освіти, стипендія, засобів на обзаведення домашнім господарством тощо); страхування життя з понижуючою страховою сумою, коли страхувальником є ​​особа, яка взяла кредит або оформила покупку в кредит, страхування життя змішане; страхування вкладів та ін.[7]

Більшість видів страхування життя мають довгостроковий характер, що дозволяє страховикам акумулювати значні фінансові ресурси, отримуючи при цьому додатковий дохід від інвестування резерву страхових внесків.

Страхування життя, як форма накопичення, має велике значення і для страхувальників, внаслідок чого в більшості промислово розвинених країн страховиків, що здійснюють операції по страхуванню життя (пенсії, ренти), законодавчо заборонено займатися іншими видами страхування.

Як і по інших видах особистого страхування, страхування життя, його умова, тарифні ставки і страхові суми визначаються угодою сторін у договорі страхування.

Об'єкти страхування визначаються у Законах, пов'язаних з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування). [2]

Одним з видів страхування залежно від об'єкта страхування є особисте - страховий інтерес носить особистий характер, пов'язаний з життям, здоров'ям та ін., отриманням матеріальних виплат при зниженні втрати працездатності.

Особисте страхування може бути і обов'язковим і добровільним.Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком.

Обов'язковим є страхування, здійснюване в силу закону. Види, умови і порядок проведення обов'язкового страхування визначаються відповідними законами України.

Основу особистого страхування складає добровільне страхування життя, види якого передбачають виплату страхової суми страхувальником або ін особами, у зв'язку: з досягненням до обумовленого терміну або події; з настанням смерті застрахованої особи.

Найбільш популярні ті види страхування життя, які мають ощадну функцію: змішане страхування життя, страхування дітей, страхування до одруження, страхування добровільної пенсії.[2,1,10]

1.2.Форми і види страхування життя.

У сучасних умовах страхування життя являє собою обов'язки страховика по страхових виплатах у випадках:

    дожиття до обумовленого в договорі терміну; забезпечення людини в старості або при втраті працездатності; смерті; забезпечення кредиту і, перш за все іпотечного; накопичення коштів для оплати освіти дітей або для надання їм фінансової підтримки при досягненні ними повноліття.

Страховий ризик при страхуванні життя це тривалість людського життя. Ризиком не є сама смерть, а час її настання, бо страховий ризик має два аспекти: померти в молодому віці або раніше середньої тривалості життя;жити в старості, маючи велику тривалість життя, що потребує отримання

регулярних доходів без продовження трудової діяльності.Класифікація форм страхування життя:

    за терміном надання страхових послуг:

2) страхування на дожиття;

3) страхування життя на строк;

4) страхування життя з виплатою страхової суми до встановленого терміну;5) за формою страхового покриття;

6) страхування на твердо встановлену страхову суму;

7) страхування з участю прибутку;

8) страхування з порядку спадання страхових сум (зменшення страхового

неску);9) страхування зі зростаючою страховою сумою;

10) за видами страхової компенсації;

11) страхування життя з одноразовою


Похожие работы

 
Тема: Проблеми розвитку страхування життя як соціально значимого виду страхування
Предмет/Тип: Страхование (Реферат)
 
Тема: Основні принципи здійснення страхування. Ризик-менеджмент у страхуванні. Поняття та особливості страхування життя
Предмет/Тип: Другое (Контрольная работа)
 
Тема: Страхування життя
Предмет/Тип: Страхование (Реферат)
 
Тема: Змішане страхування життя
Предмет/Тип: Страхование (Реферат)
 
Тема: Один із стимулів розвитку страхування життя
Предмет/Тип: Страхование (Реферат)