Читать курсовая по туризму: "Значення і сутність функції маркетингу в сучасному менеджменті туризму"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Курсова робота

з дисципліни “Менеджмент туризму”

на тему

“Значення і сутність функції

маркетингу в сучасному менеджменті туризму”

Зміст

Вступ3

1.Специфіка туристичного маркетингу6

1.1.Суть і зміст маркетингу в туризмі6

1.2.Поняття та особливості туристичних послуг10

1.3.Тенденції та характеристика ринку туристичних

послуг в Україні16

2.Особливості маркетингу туристичних послуг на

прикладі готелю «Гірський»21

2.1.Характеристика послуг та ефективність

обслуговування в готелі21

2.2.Аналіз каналів збуту туристичних послуг курорту25

2.3.Аналіз методів просування28

3.Шляхи вдосконалення маркетингу туристичних послуг30

3.1.Передумови і напрямки формування туристичного

ринку в Україні та Львівській області30

3.2.Основні напрямки вдосконалення маркетингу

туристичних послуг36

Висновки45

Список використаної літератури48

Додаток 1.50

Додаток 2.51

ВСТУПФормування ринкової економіки в Україні посилило інтерес до форм і методів туристичного обслуговування населення. Розвиток даної галузі прискореними темпами та зростання ролі конкуренції і ступеня комерціалізації туристської діяльності привели до розуміння необхідності державного регулювання туристського бізнесу. Нерідко туризм опинявся в різних країнах таким важелем, використовування якого дозволяло оздоровити всю національну економіку країни. В багатьох країнах туризм відіграє значну роль у формуванні ВВП, створенні додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення, активізації зовнішньоторговельного балансу. Туризм робить величезний вплив на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання і ін., тобто виступає своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку. Туризм став одним з найприбутковіших видів бізнесу в світі. За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), він використовує приблизно 7% світового капіталу, з ним пов'язано кожне 16-е робоче місце, на нього доводиться 11 % світових споживацьких витрат і він дає 5 % всіх податкових надходжень. Розвинений туризм називають одним з головних феноменів XX століття.Останніми роками і в Україні почали надавати все більше уваги розвитку туризму. Перспективи розвитку туристського комплексу України багато в чому залежать від посилення державного регулювання туристської сфери на загальнонаціональному рівні, яке повинне поєднуватися з сучасною стратегією просування регіональних тур продуктів.Сучасний розвиток туризму в Україні характеризується наявністю глибоких протиріч в його організаційній структурі, в спрямованості розвитку, в стані якісних і кількісних характеристик. З одного боку, сучасний стан туризму в Україні розцінюється як кризовий, пов'язаний з різким падінням досягнутих раніше об'ємів надання туристських послуг, скороченням матеріальної бази туристської галузі і значною невідповідністю потребам населення в туристичних послугах. З іншого боку, наголошуються високі темпи будівництва туристичних об'єктів, що відповідають найвищим світовим стандартам, значне зростання кількості числа туристичних організацій по всій території України. Тому туристичні підприємства для успішної роботи та зайняття своєї ніші на ринку послуг повинні використовувати маркетингову діяльність, для того щоб розпізнати і оцінити існуючий або прихований попит на послуги, які підприємство пропонує або може запропонувати, і спрямувати зусилля фірми на розробку, виробництво, розподіл, продаж і просування цих товарів і послуг.Метою є розробка дослідження особливостей туристичних послуг та рекомендацій з удосконалення маркетингу туристичних послуг в готелі «Гірський». Для досягнення цієї мети потрібно вирішити наступні основні задачі:- вивчити специфіку і природу туристичних послуг;- вивчити особливості туристичних послуг;- дослідити ринок туристичних послуг;- визначити роль і значення маркетингу в туристичній галузі;- зробити оцінку ринку туристичних послуг України;- зробити аналіз туристичних послуг готелю «Гірський»;- провести аналіз каналів розподілу туристичних послуг в готелі «Гірський»;- проаналізувати ціноутворення послуг на курорті;- дати аналіз інфраструктури туристичної діяльності готелю «Гірський».Об'єктом дослідження виступає готель «Гірський».Предметом дослідження є маркетинг туристичних послуг.Методологічною і теоретичною базою дослідження послужили фундаментальні положення системного підходу, загальної теорії економіки і маркетингу. В процесі дослідження застосовувалися як теоретичні, так і емпіричні методи: методи системного і порівняльного аналізу.Інформаційною базою дослідження послужили наступні дані:- про обсяги споживання послуг туристичної галузі на митній території України, забезпечені внутрішніми та міжнародними потоками відвідувачів;- про туристичні потоки та обсяги туристичного споживання по в’їзному туризмі в Україні за 2000-2004 рр.;- обсяг реалізації послуг по місяцях готелю «Гірський»;- фінансовий звіт готелю «Гірський»;- звіт по завантаженню номерів курорту «Гірський»;- прайси на основні та додаткові послуги готелю «Гірський».Структура і об'єм роботи: дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури.

Головною причиною виділення туристичного маркетингу став бурхливий розвиток туризму, який у багатьох країнах світу став важливою галуззю народного господарства, а в деяких – і головним джерелом доходів.

Інші фактори появи та розвитку туристичного маркетингу:

- підвищення життєвого рівня населення та доступності туристичних послуг населенню;

- розвиток транспортних комунікацій сприяє розширенню географії подорожей та розвитку міжнародного туризму;

- розквіт міжнародних політичних, економічних та культурних відносин сприяє формуванню ділового туризму, подорожей у службових цілях;

Таким чином, поява великої кількості туристів та різноманітність їх вимог зумовили необхідність здійснення маркетингової діяльності ринках туристичних послуг.

Разом з тим, розвиток маркетингу в туризмі зумовлений не лише запитами поживачів, але й появою конкуренції як між туристичними фірмами, так і між туристичними продуктами. РОЗДІЛ 1. СПЕЦИФІКА ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

1.1. Суть і зміст маркетингу в туризмі.

Маркетинг як самостійна сфера діяльності та наука виділився на межі ХІХ-ХХ століть. Його поява зумовлювалась формуванням ринкових відносин та загостренням конкурентної боротьби. Туризм по своїх основних характеристиках не має яких-небудь принципових відмінностей від інших форм господарської діяльності. Тому всі істотні положення сучасного маркетингу можуть бути цілком застосовані і в туризмі.

У той же час в туризмі є своя специфіка, що відрізняє його не тільки від торгівлі товарами, але і від інших форм торгівлі послугами. Тут має місце торгівля, як послугами, так і товарами (за оцінками фахівців, частка послуг в туризмі складає 75%, товарів – 25%), а також особливий характер споживання туристичних послуг і товарів в місці їх виробництва, більш того, в певній ситуації.

Всесвітня туристична організація (ВТО) виділяє три головні функції маркетингу в туризмі:

- встановлення контактів з клієнтами;

- розвиток;

- контроль;

Встановлення контактів з клієнтами ставить за мету переконати їх в тому, що передбачуване місце відпочинку і існуючі там служби сервісу, визначні пам'ятки і очікувані вигоди повністю відповідають тому, що бажають одержати самі клієнти.

Розвиток припускає проектування нововведень, які зможуть забезпечити нові можливості для збуту. У свою чергу подібні нововведення повинні відповідати потребам і перевагам потенційних клієнтів.

Контроль передбачає аналіз результатів діяльності по просуванню послуг на ринок і перевірку того, наскільки ці результати відображають дійсно повне і успішне використання наявних у сфері туризму можливостей.

Проте маркетинг розширює свої функції, роблячи особливий акцент на взаємостосунках із споживачами. Довгострокові взаємостосунки з клієнтами обходяться набагато дешевше, ніж


Похожие работы

 
Тема: Менеджмент как наука. Подходы к управлению. Вклад различных школ управления в теорию менеджмент
Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат)
 
Тема: Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине Стратегический менеджмент для студентов бакалавров менеджмента и обучающихся по специальности «Менеджмент организации»
Предмет/Тип: Другое (Учебное пособие)
 
Тема: Методические указания к выполнению Контрольной работы по дисциплине «инновационный менеджмент» для студентов Vкурса заочной формы обучения специальности 080507 «Менеджмент организации»
Предмет/Тип: Другое (Учебное пособие)
 
Тема: Методические указания по выполнению курсовых работ для студентов всех форм обучения по направления 521500 «Менеджмент» испециальности 061100 «Менеджмент организации» Новосибирск 2002
Предмет/Тип: Другое (Учебное пособие)
 
Тема: Менеджмент у банку. Банківський менеджмент
Предмет/Тип: Банковское дело (Курсовая работа (т))