Читать курсовая по недвижимости, оценке: "Договір найму жилого приміщення"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Курсова робота

на тему:

“Договір найму жилого приміщення”

ПланВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАЙМА ЖИТЛА

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ

РОЗДІЛ 3. ПРАВА НАЙМАЧА ЖИТЛА І ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ'Ї ЗГІДНО ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ

РОЗДІЛ 4. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛА

РОЗДІЛ 5. ПІДНАЙОМ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Тема даної курсової роботи: “Договір найму жилого приміщення”. Вивчення даного питання є потрібним і актуальним. Актуальним, в першу чергу тому, що договір найму жилого приміщення є двостороннім та сплатним і має багато спільного з договором майнового найму, проте у системі договорів займає самостійне місце. Це зумовлено тим, що договір найму жилого приміщення спрямований на забезпечення постійної потреби громадян у житлі та правильного використання для цього житлового фонду.

Договір найму жилого приміщення укладається в письмо­вій формі, хоч недодержання цієї форми не тягне за собою недійсність договору, який укладається на невизначений строк, оскільки у ч. 2 ст.9 Житлового кодексу України перед­бачено, що жилі приміщення надаються громадянам у безст­рокове користування.

Договір найму жилого приміщення укладається на підставі Типового договору, в якому зазначено, хто є сторонами в до­говорі, характеристику предмета договору, права, обов'язки та відповідальність сторін за договором. Права та обов'язки сторін регламентують також Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. № 372. Предметом договору найму жилого приміщення має бути жиле приміщення, призначене для проживання в ньому, яке впорядковане відповідно до умов даного населеного пункту і відповідає встановленим санітарним та технічним вимогам.

В даній роботі будуть досліджені такі питання як: поняття, зміст та предмет договору найму жилого приміщення, права наймача житла і членів його родини, зміна і розірвання договору найму житла, поняття про піднайом житла. Гадаю, що вивчення цих питань дасть змогу якнайкраще розкрити обрану тему для дослідження.

Розділ 1. Поняття житлового законодавства

та найма житла Відповідно до ст. 47 Конституції України кожен має право на житло. Одним з найважливіших видів ци­вільних правовідносин, спрямованих на задоволення потреб громадян у житлі, є житлові зобов'язання, що випливають з договору найму жилого приміщення, з членства в житлово-будівельному чи житловому кооперативах, з деяких інших угод.

Згідно із ст. 4 Житлового кодексу України жилі будинки та жилі приміщення в інших будівлях становлять житловий фонд, який складається з державного житлового фонду, громад­ського житлового фонду, фонду житлово-будівельних коопе­ративів та приватного житлового фонду. Жилі будинки та жилі приміщення призначаються для постійного проживання гро­мадян і не можуть використовуватися для потреб промисло­вого характеру [3].

Житлове законодавство — це сукупність нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини щодо реалізації конститу­ційного права на житло та пов'язані з ними відносини щодо управ­ління житловим фондом, забезпечення його збереження, експлуа­тації і ремонту.

Загальні правила найму (оренди) житла передбачені у гл.59 ЦК. Основним спеціальним нормативно-правовим актом житлового за­конодавства є ЖК.

Житловий фонд утворюють жилі будинки, а також жилі примі­щення в інших будівлях, що знаходяться на території України.

Існує кілька видів житлового фонду:

— державний;

— громадський;

— фонд житлово-будівельних та житлових кооперативів;

— приватний.

Надання жилих приміщень у будинках державного та громад­ського житлового фонду регулюють Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих примі­щень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. №470.

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється, як правило, за місцем проживання громадян у вико­навчому комітеті районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради.

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво, здійснюється за міс­цем роботи, а за їх бажанням — також і за місцем проживання.

Кожна сім'я може перебувати на квартирному обліку за місцем роботи одного з членів сім'ї (за їх вибором) та у виконавчому ко­мітеті місцевої ради за місцем проживання. Для взяття на квартир­ний облік необхідна потреба в поліпшенні житлових умов, а також постійне проживання і прописка в даному населеному пункті.

Такими, що потребують поліпшення житлових умов, вважають­ся громадяни:

— забезпечені житлом нижче за встановлений рівень;

— які проживають у приміщенні, що не відповідає встановле­ним санітарним і технічним вимогам;

— які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї;

—які проживають за договором піднайму житла в будинках державного або громадського фонду чи за договором найму житла в будинках житлово-будівельних кооперативів;

— які проживають тривалий час за договором найму (оренди) в приватних будинках (квартирах);

— які проживають в гуртожитках;

— які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім'ї незалеж­но від родинних відносин, або особи різної статі старші 9 років, крім подружжя (в тому числі коли займане ними жиле приміщен­ня складається більш як з однієї кімнати).

Надання житла здійснюється в порядку черговості. Законодавство встановило перелік осіб, які мають право першо­чергового надання житла. До них, зокрема, належать:

—інваліди Великої Вітчизняної війни та прирівняні до них особи;

— Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці;

— особи, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захво­рювань;

— учасники війни;

— інваліди праці І і II груп та інваліди І і II груп з числа вій­ськовослужбовців;

— матері, яким присвоєно звання "Мати-героїня";

— сім'ї при народженні близнят;

— багатодітні сім'ї;

— вчителі та інші педагогічні працівники загальноосвітних шкіл і професійно-технічних навчальних закладів.

Позачергово житло надається:

—громадянам, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання;

— особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість;

— особам, які повернулися з державного дитячого закладу, від родичів, опікуна або піклувальника; громадянам, незаконно засуд­женим і згодом реабілітованим, — за неможливості повернення займаного раніше житла;

— дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки яких позбав­лені батьківських прав і проживають у державних або інших соці­альних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самооб­слуговування і вести самостійний спосіб життя;

— особам, обраним на виборну посаду, коли це пов'язано з пе­реїздом в іншу місцевість;

— членам сім'ї народного депутата України в разі його смерті в період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді Украї­ни на постійній основі.

При наданні житла не допускається заселення однієї кімнати особами різної статті, старшими за 9 років, крім подружжя, а та­кож особами, які хворіють на деякі тяжкі форми хронічних захво­рювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімна­ті з членами своєї сім'ї.

Жиле приміщення надається громадянам у межах 13,65 кв. м жи­лої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченос­ті громадян жилою площею в даному населеному пункті. Рішення про надання житла приймає виконавчий комітет місцевої ради або адмі­ністрація підприємства разом із профкомом (спільним рішенням).

На підставі рішення про надання житла в будинках державного або громадського житлового фонду


Похожие работы

 
Тема: Договр финансовой аренды (лизинга)
Предмет/Тип: Гражданский процесс (Реферат)
 
Тема: Убийство по найму
Предмет/Тип: Уголовный процесс (Реферат)
 
Тема: Убийство по найму
Предмет/Тип: ТГП (Реферат)
 
Тема: Убийство по найму
Предмет/Тип: Основы права (Курсовая работа (т))
 
Тема: Договір майнового найму
Предмет/Тип: ТГП (Курсовая работа (т))