Читать реферат по мировой экономике, международным экономическим отношениям: "Характеристика ринку праці України"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Вступ Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України як однієї з найбільших держав Європи пов'язане з вирішенням таких важливих питань, як розбудова сучасної соціально-орієнтованої економіки, відродження вітчизняного виробництва, відновлення соціальної захищеності населення. У практичному вирішенні цих найгостріших проблем одне із центральних місць займає ринок праці, що, як невід'ємна складова ринкової економіки, забезпечує розподіл і перерозподіл суспільної праці по галузях господарства, видах та формах діяльності, в територіальному просторі, за критерієм максимального ефективного використання трудового потенціалу домашнього господарства, підприємства, регіону, держави та згідно зі структурою суспільних потреб і форм власності.

Економічні зміни, що відбуваються в Україні, спричинені насамперед світовою фінансовою кризою, активізували вирішення низки соціально-економічних проблем щодо формування та ефективного функціонування ринку праці. Існуюча інфраструктура ринку праці не в змозі виконувати свої функції, значними залишаються обсяги безробіття, що обумовлює деградацію трудового потенціалу. Гостро постають питання збалансованості попиту та працевлаштування робочої сили, зберігається нераціональна структура зайнятості.

Актуальність: Проблеми сучасної економіки необхідно розглядати виходячи зі стану і перспектив розвитку ринку праці - головної складової ринкової системи, оскільки економіка - це, насамперед, відносини між людьми, які формують їх рівень життя.

Дослідження проблем ринку праці та аналізу окремих його аспектів займались такі вітчизняні вчені: А. Аблов, О. Волкова, С. Головіна, С.Кривенко, О. Крушельницька, А. Колот, П. Мазурок, С. Мочерний, Г. Осовська, В. Пухлій та інші.

1. Загальна характеристика ринку праці в Україні Вихід з фінансово-економічної кризи, що в певній мірі характеризує сучасну українську економіку, відбувається повільно та нерівномірно для окремих виробничих галузей і підприємств, що неминуче призводить до диспропорції національного ринку праці, до різновекторності розвитку окремих його сегментів. Існуюча робоча сила не відповідає сучасним вимогам роботодавців ні по професійно-освітній, ні по трудовій, дисциплінарній чи мобільній підготовці. Наслідком незбалансованості пропонованої робочої сили із попитом на неї стає безробіття.

На ситуацію на ринку праці впливає: загальна соціально-економічна ситуація в країні і регіоні, якісний показник людського капіталу, становище у сфері надання соціальних послуг, національно-культурні особливості, соціопсихологічні чинники та ін. В докризовий період (2004-2008 рр.) 22,3 млн. осіб у віці від 15 до 70 років становили основну робочу силу країни, з них 20,5 млн. - особи працездатного віку. До листопада 2008 р. також спостерігалося: скорочення безробіття, зростання чисельності працюючих в приватному секторі економіки, зберігалися негативні тенденції щодо чисельності працюючих на державних підприємствах з одночасним зниженням середньорічних темпів їх вивільнення .

В 2009-2010 р.р. ситуація змінилася: відбулося значне скорочення «офісних працівників», лише банківських службовців скоротили 70-80 %; у будівельній сфері звільнили близько 170000 осіб; своєрідна проблема виникла в медичній сфері в зв’язку з так званою епідемією «свинячого грипу», коли попит на дану професію в 2009 році зріс, а в 2010 році, при спробі провести певні реформи в медицині, запит на медичних працівників різко зменшився в містах, в селах - при величезній потребі в таких спеціалістах, при обіцянці молодим спеціалістам п’яти тисяч гривен виплати по першому місцю роботи, медичних працівників все рівно не вистачає. Потреба у програмістах більше стосується іноземних компаній, де працює велика кількість українських спеціалістів; середня зарплата в них у 2009 р. склала 8,5 тис. грн., тому освітні заклади повинні максимум уваги приділити підготовці спеціалістів-програмістів.

Економічне активне населення

зайняте населення

безробітне населення (за методологією МОП)

у віці 15-70 років

працездатного віку

у віці 15-70 років

працездатного віку

в середньому, тис.осіб

у % до населення відповідної вікової групи

в середньому, тис.осіб

у % до населення відповідної вікової групи

в середньому, тис.осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

в середньому, тис.осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

2000

20 175,0

55,8

18 520,7

64,5

2 655,8

11,6

2 630,0

12,4

2001

19 971,5

55,4

18 453,3

64,1

2 455,0

10,9

2 440,3

11,7

2002

20 091,2

56,0

18 540,9

64,4

2 140,7

9,6

2 128,6

10,3

2003

20 163,3

56,2

18 624,1

64,5

2 008,0

9,1

1 994,0

9,7

2004

20 295,7

56,7

18 694,3

64,6

1 906,7

8,6

1 888,2

9,2

2005

20 680,0

57,7

18 886,5

65,4

1 600,8

7,2

1 595,2

7,8

2006

20 730,4

57,9

19 032,2

65,9

1 515,0

6,8

1 513,7

7,4

2007

20 904,7

58,7

19 189,5

66,7

1 417,6

6,4

1 416,7

6,9

2008

20 972,3

59,3

19 251,7

67,3

1 425,1

6,4

1 424,0

6,9

2009

20 191,5

57,7

18 365,0

64,7

1 958,8

8,8

1 956,6

9,6

2010

20 266,0

58,5

18 436,5

65,6

1 785,6

8,1

1 784,2

8,8

2011

20 324,2

59,2

18 516,2

66,5

1 732,7

7,9

1 731,7

8,6

Сьогодні потреба є в рекламістах для бізнесу, в маркетологах, торгових представниках, інженерах-технологах, ветеринарах, викладачах, програмістах-тренерах, працівниках ресторанного бізнесу і сфери харчування, працівниках сфери послуг, фахівцях в галузі страхування.

Причинами сучасного становища ринку праці є не лише світова фінансова криза, а й не вирішені внутрішньо-державні проблеми:

.Відсутність відповідного рівня зайнятості виробничій динаміці. В докризовий період до зайнятого населення, за новою методологією Держкомстату, з 2005 р. стали відносити службовців Збройних сил України, самозайнятих.

.Ще однією проблемою України є нерівномірний розподіл трудових ресурсів по території держави - основна концентрація характерна для східних регіонів (понад третина від працюючого населення країни); найбільший міграційний приріст характерний для м. Києва; найбільший відплив робочої сили відбувається із Чернівецької, Івано-Франківської, Черкаської та Київської областей; надлишок робочої сили характерний для Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей; тривале безробіття охопило Житомирську, Івано-Франківську, Рівненську, Тернопільську області.

.Українські вчені визначають найважливішою проблемою ринку праці - деформацію в галузевій структурі та професійно-кваліфікаційному складі. Причиною низького рівня кваліфікації можна назвати матеріальну мотивацію, обмежену можливість трудовлаштування, відсутність гарантії стабільності виробничої діяльності за фахом, невідповідність структури професійної освіти перспективним потребам ринку праці за кваліфікаційним рівнем та професійною структурою. Більшість студентів (78%) занепокоєна з приводу майбутнього працевлаштування, 2% про це ще не замислювались, а 20% студентів не хвилюються над своїм працевлаштуванням, проте 8% із них не певні, що отримають бажану роботу. За цими даними видно, що у молоді немає надії на бажану роботу в майбутньому або взагалі не має надії на працевлаштування. Причинами цього є як неефективна політика держави, так і низка інших


Похожие работы

 
Тема: Характеристика основних інструментів фінансового ринку. Інструменти страхового ринку
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Реферат)
 
Тема: Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
Предмет/Тип: География, экономическая география (Реферат)
 
Тема: Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
Предмет/Тип: География, экономическая география (Реферат)
 
Тема: Дослідження ринку лікарських засобів. Визначення ємкості товарного ринку. Сегментація ринку
Предмет/Тип: Товароведение (Реферат)
 
Тема: Поняття сегментації грошового ринку. Формування ринку державних цінних паперів. Державна політика на валютному ринку
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Контрольная работа)