Читать реферат по соцобеспечению: "Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Реферат на тему:

Державне фінансове забезпечення

соціальних гарантій населення У ринковій соціальне-орієнтованій моделі еко­номіки зростає роль соціальної функції держави. Уряд і держава несуть відповідальність за надан­ня громадянам соціального захисту і забезпечення рівного доступу до задоволення основних потреб. Рівень бідності може розглядатися як суттєвий показник дієвості політики соціального захисту.

Соціальне забезпечення є комбінацією програ­ми пенсійних заощаджень, програми страхування та програми перерозподілу Національного доходу.

Соціальний захист - це комплекс законодавче закріплених соціальних норм, що гарантує дер­жава окремим верствам населення, а також за пев­них економічних умов всім членам суспільства (під час зростання інфляції, спаду виробництва, економічної кризи, безробіття та інше).

Форми і методи соціального захисту населення повинні забезпечити задоволення життєво необ­хідних потреб кожного громадянина на рівні не нижче прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум — це вартісна оцінка мі­німуму життєвих засобів, необхідних для підтрим­ки життєдіяльності та відновлення робочої сили працівника. Прожитковий мінімум є законодавче визначеним базовим державним соціальним стан­дартом, на основі якого встановлюються соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, соціально-культурного об­слуговування, охорони здоров'я, освіти тощо.

Державні соціальні стандарти і нормативи фор­муються, встановлюються і затверджуються у по­рядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Особливістю соціального захисту є його адрес­на спрямованість, тобто соціальна допомога по­винна надаватися тим громадянам, які її потре­бують і у визначених обсягах.

Соціальне-економічні гарантії — це метод за­безпечення з боку держави задоволення різно­манітних потреб громадян на рівні соціальне ви­знаних норм та нормативів.

Нормативи споживання — розміри споживан­ня в натуральному виразі продуктів харчування, непродовольчих товарів поточного споживання та деяких послуг за певний проміжок часу (за день, місяць, рік).

Нормативи забезпечення — визначена кіль­кість предметів довгострокового використання, яка є в особистому споживанні населення, а та­кож забезпечення певної території мережею за­кладів освіти, охорони здоров'я, побутового, транспортного обслуговування тощо.

Нормативи доходу — розмір особистого доходу громадян або сім'ї, який гарантує їм задоволення потреб на рівні нормативів споживання і забез­печення,

Нормативи раціонального споживання — рі­вень споживання товарів та послуг поточного та довгострокового користування, що гарантує оп­тимальне задоволення потреб.

Нормативи мінімального споживання — соці­альне прийнятий рівень споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг визначений за нормами соціальних або фізіологіч­них потреб.

Статистичні нормативи — нормативи, що ви­значаються на основі показників фактичного споживання або забезпеченості для всього насе­лення або окремих соціальних груп.

Державні нормативи у сфері житлово-комунального господарства включать:

>граничну норму оплати послуг з утримання житла, житлово-комунальних послуг залежно від одержуваного доходу;

> показники якості надання комунальних по­слуг.

До державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування та зв'язку нале­жать:

>норми забезпечення транспортом загального користування;

>показники якості транспортного обслугову­вання;

>норми забезпеченості населення послугами зв'язку.

Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я включають;

>перелік та обсяг гарантованої медичної до­помоги громадян;

>показники якості надання медичної допомоги;

>нормативи пільгового забезпечення окремих категорійнаселеннялікарськимизасобамита іншими спеціальними засобами;

>нормативи забезпечення харчуванням у дер­жавних і комунальних закладах охорони здоро­в'я тощо.

До державних соціальних нормативів у сфері освіти належать:

>перелік та обсяг послуг, що надаються дер­жавними та комунальними закладами дошкіль­ної, загально-середньої, професійно-технічної та вищої освіти;

>нормативи граничної наповнюваності класів, груп;

>нормативи співвідношення учнів, студентів і педагогічних працівників;

>нормативиматеріальногозабезпеченняна­вчальних закладів тощо.

Обсяг і рівень забезпеченості соціально-еко­номічними гарантіями є мірилом цивілізованості країни.

Основні напрями здійснення соціальних га­рантій;

1) Держава повинна гарантувати кожному зай­нятому у процесі виробництва:

а)нормальний рівень добробуту через міні­мальнийрівеньзаробітноїплатита їїіндек­сацію;

б) помірні податки;

в) невтручання у підприємницьку діяльність.

2) Держава повинна гарантувати задоволення пріоритетнихпотребгромадянтасуспільства,

які вона не може повністюдовірити кожному громадянину самостійно:

а) здобуття загальної освіти;

б) виховання дітей і підлітків;

в) підготовка кадрів;

г) організація охорони здоров'я і розвитку фі­зичної культури тощо.

3) Держава повинна сприяти підвищенню до­ходів окремих верств населення, які не можуть забезпечити життєвий рівень для себе і своєї сім'ї на рівні мінімальних соціальних стандартів незалежно від їх участі в процесі виробництва у таких формах:

а) пенсії;

б) різні види допомоги;

в) стипендії;

г) грошові виплати та їхня індексація;

д) пільги в оподаткуванні.

Держава законодавче гарантує задоволення пріоритетних потреб за рахунок бюджету в міні­мально достатніх розмірах у формі безоплатних послуг.

Органи місцевого самоврядування при розроб­ці та реалізації місцевих соціально-економічних програм можуть передбачати додаткові соціаль­ні гарантії за рахунок місцевих бюджетів.

Розробка та виконання Державного та місце­вих бюджетів здійснюється на основі пріоритет­ності фінансування соціальних гарантій та со­ціальної сфери.

Державна цільова підтримка місцевого само­врядування здійснюється з метою вирівнювання можливостей окремих територіальних громад щодо забезпечення надання соціальних гарантій на законодавче визначеному рівні.

Загальна сума благ і послуг, які споживає насе­лення за відповідний період, складає фонд спожи­вання.

Необґрунтоване збільшення коштів, які на­правляються на соціальний захист населення, у загальному обсязі фонду споживання потребує

додаткового вилучення коштів з фонду оплати праці, що в кінцевому підсумку лише розширює масштаби перерозподілу, зменшує стимулюючу роль заробітної плати і не збільшує обсягу сукуп­ного споживання.

Джерела фінансування соціальних гарантій

Джерелами фінансування соціальних гарантій виступають:

>Державний бюджет;

>кошти місцевих бюджетів;

>страхові фонди:

• Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

• Фонд загальнообов'язкового державного стра­хування на випадок безробіття;

• Фонд страхування від нещасних випадків на виробництвіта професійних захворювань;

• Фондмедичногострахування(зарахунок страхових внесків підприємств і громадян, а та­кож благодійних внесків громадян і підприємств, кредитів банків та інших джерел, не заборонених законодавством України);

• Державні та недержавні Пенсійні фонди.

Механізм реалізації соціальних гарантій

Держава повинна гарантувати всім громадя­нам мінімум соціальних послуг і матеріальних благ через такі механізми:

> Визначеннярозмірівмінімальнихсоціаль­них гарантій:

• мінімальної заробітної плати;

• пенсій за віком;

• стипендій тощо.

>Здійснення превентивних соціальних захо­дів у зв'язку з ціновою лібералізацією:

• адресного вибіркового надання соціальної до­помоги;

• здійсненнякомпенсаційнихвиплатнезахи-щеним верствам населення тощо.

> Захист купівельної спроможності малозабез­печених громадян через щомісячний перегляд:

• середньодушового сукупного доходу, що дає право на допомогу;


Похожие работы

 
Тема: Державне регулювання обслуговування та споживання населення
Предмет/Тип: Экономика отраслей (Реферат)
 
Тема: Державне регулювання обслуговування та споживання населення.
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Реферат)
 
Тема: Державне регулювання зайнятості населення в Україні
Предмет/Тип: Эктеория (Курсовая работа (т))
 
Тема: Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності
Предмет/Тип: Эктеория (Курсовая работа (т))
 
Тема: Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності
Предмет/Тип: Экономика отраслей (Курсовая работа (т))