Читать реферат по микроэкономике: "Основи теорії попиту та пропозиції"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Основи теорії попиту та пропозиції

План

1.Поняття попиту. Функція попиту. Вплив цінових і нецінових факторів на попит.

2.Поняття пропозиції. Функція пропозиції. Фактори, що впливають на пропозицію.

3.Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Рівноважна ціна.

Література Ринкові операції базуються на трьох основних явищах: попиті, на який впливає поведінка споживача, пропозиції, створюваній фірмами-виробниками, і ціні. Тому розглянемо моделі попиту та пропозиції. 2.1 Поняття попиту. Функція попиту.

Вплив цінових і нецінових факторів на попит Поняття „попит” використовують для позначення бажання і здатності споживачів купувати товари. Бажання покупців придбати той чи інший товар залежить від різних факторів: від ціни даного товару Р, від ціни інших товарів (РА, РВ, ...), від доходів покупців І, від смаків споживачів та їхніх переваг.

Залежність величини попиту від факторів, що її визначають, називають в економіці функцією попиту. QD=f (P, PA, PB, ..., I, Z, N, W, E)(2.1)

QD - обсяг попиту на даний товар;

P, PA, PB, ... - ціни відповідно на даний товар, товари-замінники і супутні товари;

I – грошові доходи споживачів;

Z – смаки та переваги споживачів;

N – об’єктивні умови споживання;

W – нагромаджене багатство;

E – очікування споживачів. Якщо зробити допущення, що всі фактори незмінні, крім ціни, то функція попиту має видQD=f (P)(2.2)

Функція (2.2) показує, яку максимальну кількість товару бажає і може придбати споживач в залежності від ціни товару Р.

Ринковий попит формується як сумарний попит усіх споживачів. Але залежно від споживчих потреб і доходів їх можливості придбати товар при однакових цінах буде відрізнятися.

Попит споживача може бути представлений у вигляді:

  таблиці (сітка споживача); графіка, побудованого по даних сітки; математичної (аналітичної) функції.

Сітка попиту споживача.Таблиця 2.1

Потреби - ціна товару Р, грвн.

Попит споживача, шт.

Ринковий попит Д

1(d1)

2(d2)

3(d3)

20

-

-

10

10

10

-

5

15

20

5

10

15

20

45

1

25

30

35

90

Як бачимо, при ціні Р=20грн (найвища)тільки один споживач проявляє інтерес до цього товару, а для інших це дуже дорого. При зниженні ціни вже два покупці (споживачі) будуть формувати ринковий попит і т. д.

Виберемо систему координат, в якій по осі Х відкладемо обсяг товару, Q, а по осі У – ціну товару Р. Використаємо дані сітки споживача і побудуємо криві попиту. Р, ціна 20

18

16

14

12

10

8

6

4

2d1d2 d3D 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q,обсяг продукції

Рис. 2.1. Індивідуальний і ринковий попит. Крива попиту може мати вигляд прямої. Для будь-якої прямої нахил її до осі Х показує закономірність зміни величини Q від зміни величини Р:

P P1цb

P2

aD

Q

Q1Q2

Рис. 2.2 Прямолінійна функція попиту.

В цьому випадку функція QD=f (P) має вигляд:

Q=а - в·Р,

де а і в – константи рівняння попиту.

Лінія попиту має спадний характер. Закон попиту стверджує, що чим нижча ціна на товар, тим більший попит на цей товар. Тобто, між ціною і величиною попиту існує обернена залежність.

Величина попиту – це кількість товару, яка була б куплена за певною ціною за незмінності інших факторів. Рух вздовж кривої попиту називається змінною величини попиту. Кожній ціні відповідає певна величина попиту (Рис.2.3, а).

При змінних нецінових факторів (всіх інших, крім ціни) змінюється попит на товар. Це приводить до зміщення лінії попиту вправо (при збільшенні попиту) або вліво (при зменшенні попиту) (Рис.2.3, б). Р1 Рис. 2.3 Зміна попиту і зміна величини попиту. 2.2 Поняття пропозиції. Функція пропозиції. Фактори, що впливають на пропозицію Поняття „пропозиція” означає бажання і здатність продавців надати товари в певній кількості для реалізації на ринку.

Функцією пропозиції називається залежність обсягу пропозиції від факторів, що його визначають :

QD=f (P, PA, PB, ..., С, Т, N, E)(2.4)

де QD - величина пропозиції даного товару;

P, PA, PB, ... - ціни даного та інших товарів;

С – затрати виробництва, які враховують зміну ціни на ресурси, а також зміну технології виробництва;

Т – податки і дотації;

N – природні умови;

E – очікування продавців.

Як і функція попиту, функція пропозицій може бути представлена трьома способами:

  табличним

Пропозиція товару.Таблиця 2.2

Ціна товару Р, грн..

Обсяг товару QS, шт.

10

20

20

40

30

60

2) аналітичним: QS=а+в·Р(2.5)

де а і в – константи рівняння пропозицій;

  графічним.

PPSS

P1P1

P2P2QQ

Q2 Q1Q2Q1

Рис.2.4. Графічне зображення функції пропозиції.

Як видно із графіка, пропозиція збільшується із збільшенням ціни і навпаки: пропозиція зменшується із зменшенням ціни. Це і є закон пропозиції.

При зміні ціни приходить зміна обсягу пропозиції, тобто, зміна кількості товару, що пропонується для продажу (Рис.2.5, а). Зміна обсягу пропозиції відбувається при зміні цінового фактору і незмінних інших.

Зміна нецінових факторів (зниження або збільшення цін на ресурси, покращення технологій виробництва, введення податку і т. ін.) веде до зміни пропозиції, тобто до зміщення всієї кривої пропозиції(рис.2.5, б)

а)б)

РSРS2S1

Р2Р2Р1Р1QQ

Q1 Q2Q3Q4Q1 Q2

Рис. 2.5. Зміна обсягу пропозиції (а) і зміна пропозиції під дією цінових і нецінових факторів 2.3 Взаємодія попиту і пропозиції.

Ринкова рівновага. Рівноважна ціна Ринкова рівновага існує тоді, коли немає тенденції до зміни ринкової ціни чи кількості товарів, які продаються. Якщо ринок перебуває в рівновазі, ціна товару така, що кількість товару, яку споживачі хочуть придбати, точно збігаються з кількістю товару, яку продавці хочуть запропонувати.

Поєднаємо лінії попиту і пропозиції на одному графіку (Рис.2.6).

Р

S РЕ

ЕDQ

QE

Рис.2.6. Рівновага на ринку. Лінія D є графічним зображенням функції попиту від ціни; лінія S – функція пропозицій від ціни. Координатами точки Е є рівноважна ціна РЕ і рівноважний обсяг QЕ. В цій точці досягається рівність:

QЕ = QD = Q S,

де QD – обсяг попиту;

Q S – обсяг пропозиції.

Ринок перебуває в рівновазі, коли обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції за певної ціни.

Рівноважна ціна – це ціна, яка врівноважує попит і пропозицію внаслідок дії конкурентних сил.

S

Р1А1 надлишок товаруВ1

РЕвектор ціни

Еточка рівноваги

Р2АВ вектор ціни

дефіцит товаруD QEQ

Рис. 2.7. Вплив зміни попиту та пропозиції на стійкість ринкової рівноваги.

Використовуючи графік (рис.2.7) можна визначити зміни в ринковій кон’юнктурі в відповідності із співвідношенням ціни, попиту і пропозиції. Переміщуючись вертикально по графіку, можна встановити, що типовими будуть три основні якісні стани ринкової кон’юнктури: ринкова рівновага, дефіцит, надлишок товарів.

Ринкова рівновага, коли попит збігається з пропозицією при визначеному рівні цін, є короткотривалим, так як проходить постійне балансування попиту і пропозиції біля точки рівноваги. На практиці ціна рівноваги встановлюється як загальне для попиту і пропозиції середнє значення ціни деякого товару. Значення ціни на ринку завдяки незбалансованості попиту і пропозиції являється рухомою величиною.

Так для всіх значень ціни, які лежать нижче точки рівноваги, обмежена пропозиція товарів і незадоволений попит в ньому створюють дефіцит, а, значить, конкуренцію на товар. Найбільш діловим аргументом в цій конкуренції є підвищення ціни із-за недостатності товару. При таких умовах ціна буде підвищуватись, стимулюючи розширення пропозицій товару на ринку.

Протилежна позиція, яка характерна для надлишку товарів, це перевищення пропозиції над попитом. Пануючим фактором зміни ціни товару являється перенасичення ринку товарами того виду, який не знаходить збут. Цінова конкуренція продавців цього товару веде до зниження ціни. В обох випадках (дефіцит чи надлишок товару) вектор коливання цін направлений до точки рівноваги, в


 • 1
 • 2

 • Похожие работы

   
  Тема: Суть попиту як економічної категорії. Графік і крива попиту. Закон попиту. Детермінанти попиту
  Предмет/Тип: Эктеория (Реферат)
   
  Тема: Основи попиту і пропозиції
  Предмет/Тип: Эктеория (Реферат)
   
  Тема: Основи теорії попиту та пропозиції
  Предмет/Тип: Микроэкономика (Реферат)
   
  Тема: Теоретичні основи аналізу попиту та пропозиції
  Предмет/Тип: Микроэкономика (Поиск информации)
   
  Тема: Теоретичні основи аналізу попиту та пропозиції
  Предмет/Тип: Микроэкономика (Реферат)