Читать реферат по медицине, физкультуре, здравоохранению: "Організація гінекологічної допомоги в Україні"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Реферат на тему:

Організація гінекологічної допомоги в Україні Здоров'я жінки — це здоров'я нації. Тому перед медичними закладами України, що здійснюють лікувально-профілактичну допомогу гінеколо­гічним хворим, стоїть відповідальне завдання — зниження кількості захво­рювань статевої сфери жінки та запобігання їх виникненню. Це завдання тим більш непросте, оскільки за сучасних умов виникають все нові й нові фактори ризику розвитку захворювань у жінок, пов'язані з міграцією насе­лення, урбанізацією, зміною статевої поведінки молоді: ранній початок ста­тевого життя, безвідповідальне ставлення окремих молодих жінок до пи­тань шлюбу та подружньої вірності. Усе це ставить під загрозу майбутню репродуктивну функцію таких жінок, а отже відбивається на демографічних показниках і є надзвичайно важливим для держави в цілому.

Гінекологічна допомога в Україні здійснюється у лікувальних закла­дах амбулаторного і стаціонарного типу, основними з яких є гінекологічні відділення та жіноча консультація у складі акушерсько-гінекологічного об'єднання, гінекологічні відділення у складі багатопрофільної лікарні, жіноча консультація як підрозділ поліклініки. Поряд з цим ще існують самостійні жіночі консультації. Наявність гінекологічних відділень у багатопрофільних лікарнях або медико-санітарних частинах дає можливість більш оперативно забезпечити кваліфіковану консультативну допомогу спеціалістами будь-якого профілю, цілодобову лабораторну діагностику, вирішувати питання господарського забезпечення тощо.

Керівництво акушерсько-гінекологічною роботою в нашій країні здій­снює. Головне управління лікувально-профілактичної допомоги дітям і ма­терям. Відділ акушерсько-гінекологічної допомоги здійснює організаційно-методичне керівництво роботою акушерсько-гінекологічних закладів краї­ни шляхом видання наказів, методичних листів, рекомендацій, планує і здій­снює виїзди в області та райони з метою перевірки та надання практичної допомоги в організації роботи на місцях, а також контролює роботу лікува­льних закладів шляхом аналізу річних звітів. Значну допомогу в роботі від­ділу надають Асоціація акушерів-гінекологів та Інститут педіатрії, акушер­ства та гінекології АМН України.

В областях методичне керівництво акушерсько-гінекологічними за­кладами здійснює Управління охорони здоров'я через головних спеці­алістів.

Основне завдання головного акушера-гінеколога полягає у розробці та впровадженні у життя заходів, спрямованих на профілактику та своєчасне виявлення ранніх стадій гінекологічних захворювань, ускладнень вагітності та пологів, перинатальної та материнської смертності, розвиток спеціалізованої акушерсько-гінекологічної допомоги. В його обов'язки входять також: підви­щення кваліфікації медичних працівників, впровадження нових методів діагностики та лікування, передового досвіду організації роботи. Крім того, головний спеціаліст управління може проводити лікувально-консультатив­ну роботу в одному з лікувальних закладів.

Основним закладом поліклінічної акушерсько-гінекологічної допомоги є жіноча консультація. Вона обслуговує населення, яке проживає на закріп­леній за нею території міста. Більшість жіночих консультацій є функціо­нальними підрозділами пологових будинків, поліклінік, медико-саштарних ча­стин чи інших лікувальних закладів. В основу лікувально-профілактичної ро­боти жіночої консультації закладений принцип диспансерного обслуговування жінок, що проживають у районі її діяльності. Керує жіночою консультацією завідувач. Він безпосередньо підпорядкований керівнику лікувально-профілак­тичного закладу, до складу якого входить жіноча консультація.

Структурні підрозділи жіночої консультації такі: реєстратура, кабіне­ти лікарів-гінекологів, кабінети терапевта, стоматолога, генетика та інших фахівців-консультантів, процедурна та маніпуляційна, лікувально-діагнос­тичні кабінети (кольпоскопії, ультразвукової діагностики, лабораторія, фізіо­терапевтичні кабінети), мала операційна.

Завдання жіночої консультації такі:

• надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам, які проживають у зоні обслуговування;

• вчасне виявлення та взяття на облік вагітних жінок (до 12 тижнів);

• систематичне спостереження за вагітною, при необхідності — направ­лення її на лікування в стаціонар або проведення амбулаторного ліку­вання ускладнень, що виникли;

• післяпологовий патронаж;

• регулярне проведення профілактичних онкооглядів, активне виявлен­ня хворих із запальними процесами, передраковими захворюваннями жіночих статевих органів, доброякісними та злоякісними пухлинами;

• взяття виявлених хворих на диспансерний облік, їх систематичне спостереження, обстеження та лікування.

• надання соціально-правової допомоги вагітним жінкам;

• проведення санітарно-освітньої роботи, забезпечення постійного зв'яз­ку з пологовим будинком і гінекологічним стаціонаром.

У деяких великих містах організовуються так звані базові жіночі кон­сультації, які, крім своєї основної роботи виконують ще й функції консуль­тативного центру. У них, як правило, концентруються всі види спеціалізо­ваної акушерсько-гінекологічної допомоги — лікування безпліддя, патоло­гічного клімаксу, невиношування вагітності тощо.

Робота жіночої консультації організована за територіальним принципом. Одна акушерсько-гінекологічна дільниця включає приблизно дві терапевтич­них, на якій працюють лікар акушер-гінеколог та акушерка, обслуговуючи 3300 жінок. Територіально-дільничний принцип роботи жіночої консультації дає можливість акушеру-гінекологу підтримувати постійний зв'язок із дільничним терапевтом та іншими спеціалістами.

Весь об'єм лікувально-профілактичної допомоги лікарі жіночої кон­сультації здійснюють разом з акушерками, які зобов'язані допомагати ліка­реві у здійсненні роботи на дільниці.

На кожну жінку, яка звертається за гінекологічною допомогою, за­водиться Медична карта амбулаторноїхворої(обл.ф-ма № 0-25), куди вно­сяться всі дані про огляд, діагноз, перебіг захворювання. Коли вперше вста­новлено діагноз, лікар заповнює статистичний талон для реєстрації оста­точних або уточнених діагнозів. Лікування, призначене гінекологом, може виконуватися в умовах процедурного кабінету лікарем чи акушеркою, а також вдома самою пацієнткою.

В амбулаторних умовах найчастіше проводиться консервативне ліку­вання при запальних процесах зовнішніх статевих органів, вагіни і шийки матки. Використовують внутрішньом'язові та внутрішньовенні ін'єкції, ва-гінальні ванночки, тампони, змащування, промивання уретри та сечового міхура тощо.

Дільничний лікар вирішує питання про необхідність госпіталізації, як планової, так і екстреної. Перевірку фактичної госпіталізації здійснює діль­нична акушерка. Після виписування пацієнтки із стаціонару лікар жіночої консультації вирішує питання про методи реабілітації, у тому числі й сана­торно-курортне лікування. Одним із важливих розділів роботи лікаря жіно­чої консультації є диспансеризація.

Диспансеризація — це активне виявлення хворих на ранніх стадіях захворювання, динамічне спостереження і проведення комплексного ліку­вання, проведення заходів із оздоровлення умов праці та побуту, запобіган­ня розвитку хвороби, відновлення працездатності.

На всіх хворих, які виявлені на амбулаторному прийомі, крім Медич­ної карти амбулаторної хворої, заводять Контрольну карту диспансерно­го спостереження — ф.30. У цій карті вказують частоту і термін відвідуван­ня, об'єм обстеження і лікування, терміни оздоровлення. Диспансерне спо­стереження закінчується після повного видужання або зі зміною місця про­живання. Тривалість диспансерного спостереження залежить від характе­ру захворювання, клінічних проявів, віку хворої та інших факторів.

Практично здорових жінок на диспансерний облік не беруть. До цієї групи жінок належать пацієнтки, в яких є деякі відхилення від нормально­го стану статевих органів, але немає скарг. Вони не потребують система­тичного лікування та спостереження, загрози їх здоров'ю