Читать контрольная по таможенному праву: "Митна справа і митна політика України" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

МИТНА СПРАВА І МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Митна справа як складова частина зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності України

. Митна політика. Принципи митного регулювання

. Митні органи України

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

ВСТУП

Кожна держава, в тому числі і Україна, самостійно здійснює функції щодо захисту суверенітету у різних сферах, включаючи економічний. Зокрема, ст. 17 Конституції України визнає захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. В той же час неухильне зростання зовнішньоторговельних зв’язків і науково-технічного співробітництва з зарубіжними країнами - один з найважливіших напрямків зовнішньої політики України. Підвищення ролі економічних і науково-технічних зв’язків з іншими країнами вимагає певних заходів для удосконалення управління всією зовнішньоекономічною діяльністю. Тим самим підкреслюється необхідність зміцнення не тільки економічної, але і правової основи зовнішньоторговельних зв’язків із зарубіжними країнами. Таким чином, сьогодні роль державних органів, за допомогою яких здійснюються зовнішні економічні зв’язки, підвищується, зростає значення подальшої правової регламентації їх діяльності.

Сказане повною мірою стосується і такої важливої ланки системи зовнішньої торгівлі, як митні органи, які сприяють виконанню зовнішньоекономічної політики країни властивими їм засобами і формами, реально здійснюючи митну справу.

Для правильного та ефективного виконання цих завдань, необхідна наявність міцної теоретичної бази. В регулюванні митної справи важливу роль відіграють норми адміністративного права. Тому все більшої актуальності набувають питання удосконалення адміністративно-правових засобів здійснення митної справи і одночасно наукового дослідження основних проблем митного права.

Метою даної курсової роботи є аналіз правового забезпечення митної справи і митної політики в Україні. Для досягнення мети були сформульовані наступні завдання:

· дослідити митну справу як складову частину зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності України;

· проаналізувати поняття „митна політика”;

· визначити принципи митного регулювання;

· охарактеризувати митні органи України.

Об’єктом курсової роботи є правовідносини, які виникають у сфері здійснення митної справи. Предмет курсової роботи становлять теоретичні та практичні питання використання правових засобів здійснення митної справи, а також шляхи удосконалення зазначених засобів.

Наукові дослідження правового забезпечення митної справи та митної політики в Україні становлять праці вітчизняних і зарубіжних вчених в галузях загальної теорії права, конституційного права і державного будівництва, теорії управління, адміністративного та митного права, зокрема - В.Б. Авер’янова, Г.Т. Агеєнкової, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Є.О. Безсмертного, Ю.П.Битяка, А.С.Васильєва, І.О. Галагана, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, М.І. Єропкіна, Ф.Л. Жоріна, В.В. Зуй, С.В. Ківалова, Л.В. Коваля, В.К.