Читать другое по химии: "Тест по химии" (автор: Юлдуз) Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

1.Кристаллдардагы электрондор толкундук касиетке ээ болушабы?

1) жок2) металддык кристалдык торчолордо гана3) ооба4) билбейм

2. Жарым өткөргүчтөрдө температураны жогорулатуу менен электр өткөрүмдүүлүктү жогорулатуу мүмкүнбү?

1) температура таасир этпейт2) ооба3) жок4) кээ бир учурда гана

3. Жарым өткөргүчтөрдө жана диэлектриктерде толугу менен электрондорго толтурулган зона эмне деп аталат?

1) электрондук2) электрдика) валенттик4) ядролук

4. Катуу заттар электр тогун өткөргөн учурда курамы өзгөрүүсүз калуусун кайсы окумуштуу далилдеген?

1) М. Фарадей2) Ом3 ) А. Энштейина) К. Эдуард

5. Металлдар жогорку температурада, электр тогун жана жылуулук өткөрүүдө тыгыз байланыш бар экендигин кимдин зконун далилдейт?.

1) М. Фарадей2) Ом3 ) А. Энштейина) Видеман-Франц.

6. Эритмелерде электр тогунун өтүүсү эмнеден көз каранды?

1) электрондордун санынан2) нейтрондордун санынан 3) иондордон4) протондордон

7. Катуу заттардын энергияны сиңирип алуусу .... көз карныды.

1) концентрациядан2) иодордон3) атомдордун термелүүсүнөн4) молекулалардан

8. Катуу заттардын энергияны сиңирип алуусу канча механизмден турат?

1) 42) 53) 6а) 2

9. Катуу заттардын жылуулук сыйымдуулугу деп...

1) ички энергиянын басымга болгон туундусун айтабыз

2) ички энергиянын концентрацияга болгон туундусун айтабыз

3) ички энергиянын энтальпияга болгон туундусун айтабыз

а) ички энергиянын температурага болгон туундусун айтабыз

10. Катуу заттардын сырткы энергияны сиңирип алып, температурсынын жогорулашы жана өлчөмүнүн өзгөрүүсү эмне деп аталат.

1) энтальпия2) жылулуктун кеңейүүсү 3) энтропия4) жылуулуктун азаюсу

11. Магниттик касиетке ээ заттар булар?

1) магнетиктер2) куймалар3) металлдар4) баардык заттар

12. Заттардагы магниттик касиеттин болушу .... шартталган.

а) электрондордун орбита боюнча кыймылынан жана өздүк магниттик моменттин болушунан

2) электрондордун баш аламан кыймылынан жана өздүк магниттик моменттин болушунан

3) электрондордун орбита боюнча кыймылынан жана өздүк магниттик моменттин жокутгунан

4) электрондордун карама-каршы кыймылынан жана өздүк магниттик моменттин болушунан

13. Инертүү газдар, H2, Zn, N2, Ag, Bi, Cu бул затар магнетиктердин кайсыл классына кирет?

1) парамагнетиктер2) феромагнетиктер 3) катуу магнетиктер 4) диамагнетиктер

14. Катуу заттардын физикасы кайсыл кылымда пайда болгон?

1) XX2) IXX3) XXI4) XVIII

15. Эң алгачкы кристаллдык буюмдар кайсы кылымда табылган?

а) XV2) XIIIа) XI4) XIII2-М. Орто деңгээлдеги суроолор.

1.Эң катуу табигый материалды көрсөткүлө.

1) таш2) темир3) алмаз4) кварц

2. Атомдук кристаллдык торчонун канча тиби бар?

1) 32) 43) 54)7

3. Металдык кристаллдык торчонун бурчтарында .... жайгашат.

1) металлдын молекулалары2) металлдын туздары3) металлдын атому жана иондору 4) металл эместер

4. Катуу фазалардагы реакцияларды окуу үйрөнүүнүн эң алгачкы баштоочусу болуп кайсыл окумуштуу саналат?

1) К. Бертоллеа) Ф. М. Флавицкий3) С. Курнаков4) Я. Вант-Гофф

5. Катуу заттарда полимердик реакциялар жүргөндө макрорадикалдардын түзүлүшү эмненин эсебинен өзгөрбөйт.

А) функционалдык топтун эсебинен2) элементардык звенонун эсебинен

3) катуу заттарда полимердик реакциялар жүрбөйт4) реакциянын жүрүү шартынын эсебинен

6. Төмөнкү катуу


Интересная статья: Основы написания курсовой работы