Читать другое по менеджменту: "Тріада цілей управління економічною безпекою підприємства" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

МОНОГРАФІЯ

Тріада цілей управління економічною безпекою підприємства О.М. Ляшенко Досконалість засобів і плутанина у цілях - ось що, на мою думку, характеризує нашу епоху.

Альберт Ейнштейн (Albert Einstein), засновник теоретичної фізики, громадський діяч-гуманіст Взаємоузгодження інтересів як імперативна мета управління економічною безпекою підприємства Безпека в найширшому розумінні є цінністю, що відіграє роль наріжного каменя в перетворенні поодиноких інтересів того чи іншого суб’єкта в сукупну змістовно-дієву єдність інтересів, яка потребує безперервного взаємоузгодження останніх. Визначальну роль інтересів у формуванні поведінки і вчинків людини, соціальної групи чи держави в цілому відзначали багато видатних мислителів і діячів минулого - від філософів Стародавньої Греції до Макса Вебера (Max Weber). Широко відомою, наприклад, є сентенція щодо інтересів країни, яку висловив лорд Палмерстон1: «В Англії немає вічних друзів чи ворогів, у Англії є вічні інтереси».

Перш ніж розглядати інтереси в площині управління економічною безпекою, слід торкнутися розуміння сутності інтересу як категорії. Тлумачні словники здебільшого розглядають інтерес (лат. Interesse, польск. Interns, англ. interest - те, що важливо, тобто має суттєве значення; є також версія від нім. interesse - бути всередині) доволі одноманітно: як вигоду, зиск, потребу, сенс, прибуток [202]. Водночас тлумачний словник Даля утримує цікаву з економічної точки зору версію інтересу (з посиланням на французьке походження слова): користь, вигода, прибуток; відсотки, зростання грошей; цікавість або значення, важливість справи. Не вдаючись до глибоких семантичних вивчень, маємо зауважити, що інколи в науці відбувається підміна сутності інтересу. Зокрема спостерігаються ототожнення інтересу з потребами, стимулами, мотивами та цілями, причому остання підміна найчастіше відбувається тоді, коли мова йде про інтереси суб’єктів господарювання. Тлумачення сутності поняття «інтерес» у різних галузях знань наведено в табл. 4.1.

економічна безпека стейкхолдер

Таблиця 4.1

Тлумачення сутності поняття «інтерес» у різних галузях знань

Галузь знань

Тлумачення

Право

Інтерес є правом, що засновується на законі, випливає з нього, схвалюється ним, хоча може бути й не закріпленим у конкретних правових нормах. Здебільшого з юридичної точки зору інтереси розглядаються як передправа, що можуть трансформуватися в суб’єктивні права, коли для цього створюються необхідні умови.

Соціологія

Реальна причина соціальних дій, що лежить в основі безпосередніх спонукань індивідів та соціальних груп, тобто їх мотивів, ідей тощо.

Психологія

1. Ставлення особи до предмета як чогось такого, що є для неї цінним, привабливим. 2. Емоційний стан індивіда, пов'язаний із здійсненням пізнавальної та спонукальної діяльності.

Економіка

1. Інтерес пов’язують з поняттями «вигода», «вибір», «максималізм», «раціональність». 2. Відповідно до класичної теорії фірми, ключовий економічний інтерес суб’єкта пов’язується із максимізацією прибутку. Поясненням є те, учасники ринкової економіки завжди розраховують на так звану «чисту» користь, тобто таку, отримання якої суттєво перевищує


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы