Читать другое по эктеории: "Глобалізація світової економіки" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Глобалізація світової економіки Вступ

економіка глобалізація світовий міжнародний

Актуальність теми. В кінці 1990-х рр. до соціологічного, політичного та економічного наукового обігу увійшло поняття «глобалізація», яке стали використовувати не лише вчені, але і політики, економісти, засоби масової інформації. Це слово містить буквально парадигму, що включає розуміння процесів, які відбуваються в світі, епохальних змін свідками яких стає сучасна цивілізація. Поняття глобалізації - це коротке позначення сукупності складних процесів, суть яких в тому, що вони утискають глобальний світ в часі і просторі і роблять умовними територіальні кордони.

Глобалізація - це історичний процес перетворення світу в єдину систему, що володіє єдиним характеристиками. Історично таку систему породжує дія чинників глобалізації: електронні засоби комунікації, здатні зводити до мінімуму час і простір що розділяють людей; технологічні зміни, що дозволяють поширювати по всьому світу продукцію; формування глобальних ідеологій, таких, як екологічний або правозахисний рух.

Світова економічна криза 2007-2010 років засвідчила особливу складність адаптації до глобальних процесів національних економік нових незалежних держав, в тому числі й України. Процес самоідентифікації нашої молодої держави в глобальному просторі ще не завершився, триває й пошук достойного місця і ролі національної економіки України в міжнародній економіці. Українців не може задовольнити можливий статус їх країни як такої, що розвивається. Вони здатні відбудувати розвинуту країну з конкурентоспроможною соціально та екологічно орієнтованою ринковою економікою. Необхідною передумовою адекватних дій в цьому напрямку є опанування багатого доробку вчень, теорій і концепцій економічної глобалізації, міжнародної економіки, регіональних економічних угрупувань, головних міжнародних економічних процесів і явищ та відкритої національної економіки.

Ступінь наукової розробки теми. Проблематика глобалізаційних процесів знайшла свої відображення в працях таких вчених як Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Золотарьова О.В., Лазебник Л.Л., Лебедєва В.К., Летуча О.В., Леонідов І. Л., Магдіч А.С., Мельник Л.Г., Рябцева Н.В., Сабадаш В.В., Тарасевич В.М. та ін.

Мета роботи. Метою даної роботи є виявлення економічної сутності глобалізаційних процесів їх ґенези та наслідків в тому числі і ролі в них України.

Для досягнення поставленої мети необхідним є вирішення таких завдань:

- визначити сутність та зміст глобалізації світової економіки;

- розкрити етапи та визначити форми міжнародної глобалізації;

- проаналізувати наслідки глобалізаційних процесів у світовій економіці;

- охарактеризувати форми міжнародної економічної глобалізації;

- проаналізувати сучасний стан глобалізації світової економіки;

- визначити приоритетні напрямки та тенденції глобалізаційних процесів у світовій економіці;

- розкрити проблему вибору вектору глобалізації для України;

- проаналізувати сучасні потреби та подальші тенденції глобалізаційних процесів для України.

Об’єктом дослідження виступають процеси економічної глобалізації.

Предметом дослідження є економічний механізм та економічний зміст