Читать диплом по технологии машиностроения: "Проектування дільниці цеху механічної обробки для виготовлення деталі «Корпус шассі»" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

72

Зміст

Анотація 3Abstract 4Вступ 51 Технологічний розділ 6 1.1. Постановка задачі проектування 6 1.2 Аналіз технологічності деталі 10 1.3 Вибір методу отримання заготівки 14 1.4 Визначення типу виробництва 22 1.5 Розробка технологічного процесу виготовлення деталі 24 1.5.1 Вибір технологічних баз 24 1.5.2 Розробка маршрутного технологічного процесу 26 1.6 Розробка операційної технології 27 1.7 Вибір обладнання та інструмента 28 1.8 Розрахунок припусків, режимів різання та технічне нормування 35 1.8.1 Розрахунок припусків 35 1.8.2 Розрахунок режимів різання 41 1.8.3. Технічне нормування технологічного процесу 46 1.9 Розробка технологічної документації 48 1.10 Вибір устаткування для технологічного процесу обробки 50 1.10.1 Фрезерний верстат 50 1.10.2 Свердлильні верстати 51 1.10.3 Координатно-розточувальний верстат 522. Конструкторський розділ 54 2.1 Проектування спеціальних пристосувань 54 2.1.1 Фрезерне пристосування 54 2.1.2 Свердлильне пристосування 57 2.1.3 Контрольне пристосування 60 2.2 Проектування дільниці цеху механічної обробки 63 2.2.1. Норми та правила розташування обладнання 66 2.2.2. Визначення площі дільниці цеху механічної обробки деталі 67Висновки до проекту 70Література 71Додатки:

Додаток А. Карти технологічного процесу

Додаток Б. Графічна частина проекту

Анотація

Головною метою даного дипломного проекту бакалавра є проектування дільниці цеху механічної обробки для виготовлення деталі «Корпус шассі».

Проект включає в себе технологічну і конструкторську частини.

В технологічній частині проекту виконано опис конструкції деталі та аналіз технологічності. Згідно з програмою випуску продукції визначено тип виробництва та розмір партії. Виконано технологічне та економічне обґрунтування вибору заготівки. Спроектований технологічний процес виготовлення деталі, а саме маршрутно-операційна технологія, обрано необхідне обладнання, інструмент та пристосування для механічної обробки даної деталі. Виконано розрахунок припусків та міжопераційних розмірів, режимів різання та технічне нормування операцій обробки. Результати проектування технологічного процесу виконано в автоматизованому режимі з засобами ПЗ «Adem».

Конструкторська частина включає в себе розрахунки та опис принципу дії проектування пристосувань згідно розробленого технологічного процесу. Розраховано кількість необхідного обладнання та його розміщення на ділянці цеху згідно встановлених правил та норм.

Цей проект є закінченим. В ньому проведені всі необхідні розрахунки, представлені всі необхідні креслення, малюнки, таблиці.

Abstract

By main objective of the given degree project of the bachelor is of designing the route of machine-shop for manufacturing a detail such as "body chassis".

The project includes the design and technological parts.

In the technological part of the project the description of a design and technological analysis to manufacture of a detail is making. According to the program of output the type of manufacture and size of a set is determined. The technological and economic substantiations of a choice of preparation are made. The technological process of manufacturing of a detail is developed, namely routing and operational technological processes, the tool and adaptations for machining the given case is chosen the necessary equipment. The making account allowance and among - operation of the sizes, modes of cutting and technical regulation of operations of processing. The adaptations for the given process of machining are designed and is designed them. The quantity of necessary equipment and its roses of a rule according to the established rules and norms is determined. The results of the design of the process carried out automatically by means of software «Adem».

The design part includes the calculation and description of the


Интересная статья: Основы написания курсовой работы