Читать диплом по математике: "Економіко-математичне обрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП Дніпроводоканал" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет Інститут економіки

Фінансово-економічний факультет

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

_____________спеціаліста_____________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

спеціальності 7.050102 Економічна кібернетика

на тему: "Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу" Виконавець: Поперечна С.О.

Керівники

Прізвище,ініціали

Оцінка

Підпис

роботи

ДемиденкоМ.А.

розділів:

1,2, 3, 5

ДемиденкоМ.А.

4

НецветаєвВ.А.

Рецензент

Нормоконтроль

ДемиденкоМ.А.

Дніпропетровськ

2009

ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри

Економічної кібернетики та інформаційних технологій

___________ Кочура Є.В.

(підпис) (прізвище, ініціали)

___________

(дата) ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

______________спеціаліста_____________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

студентки групи ЕК-04-1 Поперечній Світлані Олександрівні

Тема дипломної роботи "Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу" затверджена наказом ректора НГУ від __________________№___

Розділ

Зміствиконання

Термінвиконання

1

Загальнаорганізаційно-економічнахарактеристикаМКВП "ДНІПРОВОДОКАНАЛУ"

27.04-03.05.2009

2

АНАЛІЗФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГОСТАНУ МКВП"ДНІПРОВОДОКАНАЛУ"

04.05-17.05.2009

3

ПідвищенняефективностівиробництваМКВП "Дніпроводоканал"на підставіметодівЕкономіко-математичногомоделювання

18.05-24.05.2009

4

Проектуванняі розробкаінформаційного,програмного,технічногоі організаційногозабезпеченняінформаційноїсистеми

25.05-31.05.2009

5

ОХОРОНАПРАЦІ

01.06-07.06.2009

Завдання видав ______________________________ Демиденко М.А.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Завдання прийняв до виконання __________________ Поперечна С.О.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата видачі завдання:__________

Термін подання дипломного проекту до ДЕК____________ РЕФЕРАТ Пояснювальна записка: 91 с., 7 малюнків, 28 таблиць, 6 додатків, 15 джерел.

Об’єкт дослідження – ефективність виробництва МКВП "Дніпроводоканалу" та економіко-математичне обґрунтування її підвищення.

Мета дипломної роботи – підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу" за допомогою розробки економіко-математичних моделей оптимального розподілу коштів та платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг.

Метод дослідження та апаратура. Для дослідження даної предметної області використаний метод вивчення та аналізу фактичного стану об’єкта дослідження на підставі усного опитування, аналізу задач та інформаційних процесів які відбуваються. Для проектування і реалізації ІС використаний персональний комп'ютер на базі процесора AMD Athlon XP.

У першому розділі подано загальна організаційно-економічна характеристика МКВП "Дніпроводоканалу",


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы