Читать реферат по макроэкономике: "Види соціально-економічних прогнозів: характеристика і приклади. Задача. Завдання"

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ:

Види соціально-економічних прогнозів: характеристика і приклади. Задача. Завдання ЗМІСТ:

  ВИДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГНОЗІВ: ХАРАКТЕРИСТИКА І ПРИКЛАДИ.ЗАДАЧА

  ВИХІДНІДАНІ

  Оплатапрацінайманихпрацівників

  Податкиза вирахуваннямсубсидій, млн.грн. од.

  Валовийприбуток,змішаний дохід,% від ВВП

  Споживанняосновногокапіталу

  прогноз

  факт

  прогноз

  факт

  прогноз

  факт

  Прогноз

  Факт

  3,4

  3,4

  0,5

  0,5

  65

  60

  0,15

  0,2

  ЗАВДАННЯ З МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ.ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.

2

  ВИДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГНОЗІВ: ХАРАКТЕРИСТИКА І ПРИКЛАДИ.

За стратегічними цілями соціально-економічного розвитку України у середньо- та довгостроковій перспективі передбачається: 

  суттєве підвищення якості та ефективності економічного зростання на базі підтримки високих темпів технологічного оновлення;досягнення відчутного ефекту від структурно-технологічної модернізації економіки та інноваційного інвестування;забезпечення зростання ВВП за темпами, наближеними до його двократного збільшення і досягнення рівня 1990 р. наприкінці періоду; динамічне підвищення рівня і якості життєвих стандартів населення;активна інтеграція України у світогосподарську систему з дотриманням вимог економічної безпеки; інституційна підтримка та реалізація конкурентних переваг України на міжнародній арені; скорочення розриву в економічному розвитку між Україною і розвиненими країнами.

За прогнозно-аналітичними сценарними оцінюється інвестиційно-інтенсивна з підвищенням конкурентоспроможності країни макроекономічна ситуація розвитку подій. Період 2007 – 2015 рр. має стати важливим етапом прискорення економічного та соціального розвитку України шляхом здійснення прогресивного характеру структурних перетворень в економіці, поглиблення її зовнішньої інтегрованості та значного поліпшення діяльності ринкових інститутів. Створення умов для ефективного і динамічного економічного зростання, що базується на інвестиціях, які забезпечують структурно-технологічну модернізацію вітчизняної економіки та стабільне підвищення добробуту громадян України, стає головною стратегічною метою макроекономічної політики держави в середньо- та довгостроковій перспективі.

Прогнозні передумови та обсяги інноваційної діяльності

Перспективний розвиток інноваційної діяльності в країні залежатиме від позитивних змін в тенденціях темпів зростання рівня інноваційності продукції відповідно до обсягів реалізації науково-технологічних пріоритетів, особливо тих, що відповідають концепціям прогресивних напрямків науково-технічного розвитку розвинених країн світу. Такий характер інноваційного розвитку є важливою передумовою нарощування темпів економічного зростання країни, якщо враховувати, що в країнах з

3

високим технологічним розвитком економічна динаміка та конкурентоспроможність обумовлюється головним чином науково-технічними зрушеннями у виробництві.

Дотепер активізація динаміки макроекономічних показників вітчизняної економіки в тому числі і позитивних фінансових результатів відбувається не за рахунок науково-технологічного фактору, який, наприклад, в 2005 р складав за оцінкою лише близько 1%, що пов’язано з низькою ефективністю традиційних технологій, а також недостатньою масштабністю впровадження пріоритетів науки і техніки.

Зміст і темпи інноваційної діяльності в довгостроковому періоді мають забезпечити створення та розвиток інноваційної моделі економіки в країні. В зв’язку з цим передбачається поступова трансформація до можливої моделі розвитку економіки з високими темпами інноваційної діяльності та закріпленням стабільних темпів економічного зростання із нарощуванням впливу на економічну активність пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, впровадженням відповідних розробок, якими завершувались їх результати у 2000 – 2006 р.

До таких пріоритетних напрямків належать визнані світовою наукою та підприємництвом як найбільш актуальні та ефективні:

1. ресурсозберігаючі технології;

2. інформаційні технології;

3. біотехнології;

4. авіакосмічні технології;

5. створення нових конкурентоспроможних матеріалів та видів продукції, в тому числі комп’ютерної, автоматизованої техніки, робототехніки, та інших видів інноваційної продукції.

Пріоритетні розробки за цими напрямками концентруються в концепціях стратегічних пріоритетних напрямках наукової та інноваційної діяльності, передбачених державним законодавством на період 2003 – 2013 рр., а також відповідають змісту зарубіжних, зокрема європейських рамкових програм.

Розширення масштабів впровадження інновацій в економіку залежатиме від максимально можливого використання позабюджетних джерел фінансування поряд з власними коштами підприємств та зростанням попиту на науково-технічні досягнення. Джерелом збільшення обсягу коштів, усунення їх дефіциту має бути зростання ролі банківських кредитів у розвиток інноваційної діяльності,  як за дольовою участю їх в загальних обсягах фінансування інновацій, так і за збільшенням обсягів кредитування в

4

зв’язку із очікуваним зниженням ставки рефінансування.

Вже в 2002-2004 рр. виявилась тенденція щодо підвищення питомої ваги  використання кредитних коштів для розвитку інноваційної діяльності, але нажаль ще достатньо повільно зростає обсяг залучення коштів іноземних інвесторів, що можуть слугувати суттєвим додатковим джерелом забезпечення фінансовими ресурсами широкомасштабного впровадження інновацій.

У зв’язку з цим за досвідом зарубіжних країн можливим є збільшення обсягу фінансування інноваційної діяльності в 5 – 7 разів до кінця 2015 р. порівняно до обсягу фінансування науково-технічних розробок.

У зв’язку  із органічною залежністю технологічного переозброєння всіх видів економічної діяльності від динаміки машинобудування, має здійснюватись нарощування його розвитку майже вдвічі більшими темпами, ніж зростання промислового виробництва, а частка машинобудування у загальній галузевій структурі промисловості доведена до 35 – 40%.

Не менш важливими в світлі перспективного розвитку економіки стануть проблеми енергопостачання, пошуки ефективних енергоносіїв та їх економного споживання, формування структури енергогенеруючих потужностей, підвищення безпеки і надійності роботи електричних станцій, особливо атомних. З метою зменшення дефіцитності ресурсів важливим стане розширення масштабів використання альтернативних джерел енергії (нетрадиційних та відновлюваних джерел) – енергії вітру, сонця, термальних вод та інших. За комплексною державною програмою енергозабезпечення це дасть змогу зменшити енергоємність продукції та довести її до рівня США (0,55 - 0,6 к. г. умовного палива/дол. США).

Перехід України у світовий інформаційний простір потребуватиме створення високоефективної системи телекомунікації, впровадження нових методів передачі та обробки інформації, автоматизований пошук, збір, накопичення, зберігання і розповсюдження її з єдиною системою обліку електронних інформаційних ресурсів.

Передумовою ефективної роботи багатьох галузей економіки має бути створення нових речовин і матеріалів з використанням нанотехнології їх виготовлення та широким застосуванням у виробництві з віддачею вкладених коштів до 2,0 – 2,5 гривни на одну гривню.

За цих передумов можливим має бути поступове поетапне збільшення обсягу фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності в країні. Зокрема в період 2007 – 2010 pp. з високою динамікою економічного розвитку країни і збільшенням витрат на інноваційну діяльність до 50-70

5

млрд. грн. реальним є доведення витрат на науково-технічні розробки до рівня 1,7 – 2,2% ВВП, за яким за досвідом розвинених країн світу може бути відчутним вплив цього фактору на економіку країни, тобто понад 5 – 6 млрд. грн. на рік. За період з 2010 по 2015 р. зі сприятливими для технологічних проривів